simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܗܠܝܢ ܐܬܚ̇ܫܒܘ ܠܡܚܝܠܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܦܬܟܪܝܗܘܢ̈ ܐܟܣ .
Ath:Inc XX ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ
Ath:Inc ܐܪܥܐ . ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇
Ath:Inc Xܝ XX ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܕܦܓܪܐ
Ath:Inc ܐܝܬܝܗܘܢ . ¹ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
Ath:Inc ܕܝܠܗ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܬ
Ath:Inc . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ
Ath:Inc ܕܗܢܐ . ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܬܥܩܪܐ
Ath:Inc . ܠܐ ܦܐܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܗ̇ܘ
Ath:Inc ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ
Ath:Inc ܬ̇ܗܪ . ܕܡܓܚ̇ܟܝܢ ܡ̇ܢ ܒܠܐ ܡܨܛܕܝܢܝܬܐ̈ .
Ath:Inc ܡܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܥ̇ܫܢ
Ath:Inc ܐܦܝܣܘ . ¹ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܦܩܪܘܬܐ .
Ath:Inc ¹ X ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘ
Ath:Inc . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܢܚܘܢ .
Ath:Inc ܕܐܒܐ . ܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܟܠ ܘܗ̣ܝ
Ath:Inc . ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
Ath:Inc ܕܠܡܝ̣ܬܐ . ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܕܡ ܕܬܗܘܐ
Ath:Inc ܕܐܠܗܐ . ܘܐܠܗܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܢ ܚܢܦܐ̈
Ath:Inc ܟܢܫܝܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐܐܦܝܣ̈ ܕܢܒ̇ܣܪܘܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܘܬܐ .