simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܩܨܡܐ̈ ܡܠ̣ܝܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܩܨܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܢܕܚܠܘܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܐܒܘܗܝ ܀ X 4ܘܡܢ ܩܕܝܡ
Ath:Inc ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ ܥܪܣܐ ܡܝ̣ܬ . ܐܝܣܚܩ ܕܝܢ ܘܝܥܩܘܒ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܬܬܠܝ . ܘܒܙܩܝܦܐ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ
Ath:Inc ܪܘܪܒܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒ̇ܛܠ . ܠܟܠܢܫ ܕܝܢ ܢ̇ܓܕ ܠܘܬܗ ܘܠܥܕܬܗ̈ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܣܘܦܣܛܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܚ̇ܦܝ . XX ܘܠܝܘܠܦܢܝܗܘܢ̈
Ath:Inc ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܚ̇ܘܐ ܘܢܬܗܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܠܗ . ܡ̇ܢ . XX6 ܐܠܐ ܕܢܚܠܡ ܘܢܠܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ
Ath:Inc ܗ̇ܘ ܕܓ̣ܕܫ ܥ̣ܛܐ ܒܝܕ ܩܘܪܒܢܐ ܕܦܓܪܐ ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ . ܠܐ ܐܗܡܝ ܡܢܗ . ܐܠܐ ܐܢܫ ܡܡܠܐ . . XXXX . X¹ 1 X X6ܕܠܡܘܬܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܟܕ ܝܠ̇ܦ ܡܢ ܠܥܠ . ܢܫܬ̇ܥܐ ܕܡܢ̣ܘ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܟܘܢ̈ . ¹ܘܠܕܪܗ ܡܢ̣ܘ ܢܫܬܥܐ . ²ܕܟܠܗܘܢ
Ath:Inc ܗܟܢܐ . X ܚ̇ܙܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܢ ܫܡܫܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܗܪܐ . ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝܐܝܕܐ ܐܘ ܥܝܢܐ ܐܘ ܪܓܠܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܡܬܚ̇ܘܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ X ܩ̣ܕܡܬ ܐܬܐܡܪܬ . ܕܡܪܝܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܘܫܒܝܬܐ ܕܫܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡ̇ܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ²ܕܒܪܢܫܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܕܐܝܟ XX ܗܕܐ ܡ̇ܢ X ܘܐܠܝܫܥ . ܐܠܐ ܠܘ ܣܡܝܐ ܕܡܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗ ܚܙ̣ܐ . XXX X ܪܒܐ
Ath:Inc ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܥܒܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̇ܢ XX ܠܥܒܘܕܐ . ܘܕܣܟ ܚܘܫܒܐ ܢܣܒ ܕܐܠܗܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
Ath:Inc ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܕܐ̇ܡܪ . ܠܐ ܡܬܗܝܡܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܒ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܡܢ ܫܠܝܐ ܐܬܚܘܝ . ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܐܩܝܡ . ܫܘܥܝܬܐ̈
Ath:Inc ܫܡ̣ܥܬ ܢܒܝܐܘܬܐ . ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܐܠܦ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܡ̇ܢ X ܨ̇ܒܐ ܕܢܕܟܝܘܗܝ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܀ ¹ XX ܐܠܐ ܟܒܪ ܟܕ ܡܛܠ ܡܘܬܐ
Ath:Inc ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܠܬܐܐܝܬ ܠܗܘܢ X ܘܗܘܘ ܡܠܝܠܐ̈ ܢܫܟܚܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ
Ath:Inc ܠܦܪܘܩܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܘܡܠܬܐ ܚܝܠܬܢܐ . ܟܐ̇ܪ ܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܨܪܢ̈ ܘܡܬܡܚܠܢ ܘܢܦܠܢ . ܟܕ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ . ܣܓܘܕ
Ath:Inc ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ . ܣܓܘܕ ܡ̇ܢ ܠܦܪܘܩܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܘܡܠܬܐ ܚܝܠܬܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܒܟܠܝܘܡ ܒܨܪܢ̈ ܘܡܬܡܚܠܢ ܘܢܦܠܢ . ܟܕ ܗܟܢܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܒܗ̇ܝ ܕܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܚܠܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܕܦܓܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘܐܬ̣ܐ ܠܗ ܡܠܬܐ . ܕܠܐ ܢܡܘܬ
Ath:Inc ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܩ̣ܪܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ . ܐܝܕܝܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܩܢ ܡܓܘܫܐ .
Ath:Inc ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ
Ath:Inc ܝܩܕܐ ܗ̣ܝ ܚܒܬܐ . ܡܩܘܝܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܚܒܬܐ ܟܕ ܕܚ̇ܠܐ ܡܢ ܓܙܡܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚ̇ܒܠ . ܐܢ ܟ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܐܢܫ ܠܢܘܪܐ ܡܢ ܚܒܬܐ . ܠܐ
Ath:Inc ܕܗ̣ܘ ܚܐܫ ܗܘܐ . ܕܠܡܢܐ X X XX X ܡܚܝܬܢܝ . ¹ܘܟܕ ܛܒ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܢܐ ܕܟܕ ܦܓܪܐ ܒ̇ܠܥ ܗܘܐ . ܢܐܡܪ ܐܝܟ