simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܫܒ̇ܩ ܆ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܫ̇ܒܩ ܂ ܘܡܨܝܐ ܗܘܬ̇ ܕܬܗܘܐ ܐܦ ܟܕ ܠܐ · ܡ̇ܢ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܠܘ ܕܫܒ̇ܩ ܂ ܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܫܩ̇ܠ ܝܬܝܪ ܪܒܐ ܗܝ ܂ ܗܘ̇
BarKoni:ScholUrm ܕܒܕܡܘX X ܫܡܥܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܗ̇ ܚܙܘܐ ܘܩܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܬܘܒ X ܐܩ ܫܡܥܐ : ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܢܘܢ ܝX ܕܒܐܘܪܚܬܐ̣̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܠ ܫܘܥܐ̈ ܟܕ ܫܘܚܘ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܘܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ̣ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܐܬܚܛܦܘ
Tim1:Epist ܚܕܐ ܆ 12ܡܛܠ ܙܢܐ ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܕܣܝܒܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܠܗ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ 11ܗܘ̣ܐ ܘܡܒܚܢܢܐ . |M 799b|ܘܒܕ ܓܘܢ ܒܐ ܓܪܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܢܥ̣ܒܕ ܘܢܡܠܠ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܪܢܫܐ ܃ ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܬܚܙܝܢܐ ܆ ܥܦܝܦܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܥܦܝܦܐ̈ ܐ·ܬܝܢ Xܝ ܡܢ ܢܦܫܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܦܓܪܐ ܆ ܘܗ̇ܘ
Tim1:Epist . ܕܒܪܝܐ̈ |527|ܕܝܢ . ܥܒܘܕܐ ܡ̇ܢ ²⁷⁷ܕܝܢ̣ ܠܘ ܕܒܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܆ ܒܪܘܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܕܥܒܝܕܐ̈
Tim1:Epist ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐ ܆ ܠܘ ܕܝܢ 17ܘܐܦ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܒܠ . ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܬܘܒ 15ܫXܗܗ ܆ ܡܛܠ ܕܐܕܡ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܆ 16ܨ ܠܡܐ
SevAnt:CathHom ܒܬܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܒ̇ܢܐ : ܟܕ ܩ̣ܒܝܥ ܘܐܣܝܪ ܒܐܪܥܐ ܆ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗ ܚܝ ܒܠܚܘܪ . . ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܡܫܝܚܐ : ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܠܐ ܚܕX ¹ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܠܗܕܐ ܝܝ XXXX ܠܥܒ̇ܕܐ ܢ̇ܝܬܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܬܡ̇ܠܐ ܆ ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ ܠܗܕܐܢܬܢ̇ܚܬ . ܐܠܐ ܩܕܡܐܝܬ
BarBahl:SyrLex . ܛܒܢܣܝܘܛܐ ܘܛܒܢܣܝܘܬܐ ܀ ܛܒܢܘܠܘܓܝܐ ܗ ܐܘܡܢܘܬ ܡܡܠܠܐ ܡ̇ܢ . المتتابعة من الاخبار . ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܬܪܬܝܢ̈ ܩܪܝܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܪܘܚܐ ܩܕܫܐ ܓܪܓܘܪܝܘܣ ܘܐܬܢܣܝܘܣ ܇ ܘܢܡܘܣܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܝ ܕܡܫ̇ܠܗܒ ܒܝܫܬܐ ܐܒ̇ܕ ܡܢܗ̇ ܀ ܘܡܫܡܫܢܐ̈
BarEbr:CandSanc ܒܝܕ ܪܓܫܐ ²ܟܝܢܐܝܬ ܡܪ̣ܪܟܝܢܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܢܘܗܪܐ ܢ̣ܚܙܐ ܗܘܐ ܀ X XXX X . ܡX Xܘܢܐ̈ . ܠܓܘܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܚܝܠܐ ܕܕܡ̣ܘܬܐ ܘܕܝܘܩܢܐ ܒܗܘܪܐ ܐܝܬ ܠܗܘ . X ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܦܢܛܐܣܝܐ . ܕܠܩܘܒܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ . . ܠܛܘܦ̣ܣܐ̈
Ath:ExposPs ܠܬܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܦ̇ܩܕ ܠܐ ܕܐܬܦܪܩܘ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܬܘܕܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ . ܒܗܕܐ ܡܫܚܠܦ ܕܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܘܣܝܐ ܕܓܘܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܛܒܘܬܐ . ܐܘ ܐܠܗܘܬܐ . ܐܘ ܐܢ ܡ̇ܢ ܫܩ̇ܠ ܐܠܐ ܠܐܘܣܝܐ . ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܗܟܢܐ . ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܬܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܝܟܘܢ ܡܝܩܪ ܠܝ ܡܝܩܪ . ܡ̇ܢ ܕܡܩܒܠ ܠܟܘܢ ܠܝ ܡܩܒܠ ܘܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܨܒ̇ܝܐ ܘܡܛܝܒܐ ܦܓܪܐ ܪܘܚܐ ܡܝܛܝܒܐ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܟܪܝܗ
Chron1234 ܠܥXܝ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܪܥܝܬܐ ܂ ܟܕ ܥ̇ܪܝܩ ܡܢ ܚܘܒ-ܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܦܐܛܪܝܪܟܐ̇̈ ܘX ܡܢܚܐ̇ ܂ ܘܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܟܬܒ̣ܢܢ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܡܬܬܚܕ . ܝܬܝܪ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܝܠܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܘܡܬܬܚܕ ܩܪܝܒܢ̈ . ܐܠܐ ܐܝܬ ܝܢܒܬܗܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗ̇ܘ
ComGenExod ܕܡܢ ܝܘܣܦ ܡܢ ܟܕܘ ܐܬܕܪܫܘ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ . ܘܒܗܢܐ ܠܡ ܙܢܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܡܚܝܘ ܘܠܘ ܕܡܢܝܢܐ XXXXX ܘܕܚܘܫܒܢܐ . X ܐܝܟ