simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܪ̣ܪܡ̣-ܙܐ ܙܒܢܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ . ܠܐ ܓܝܪ ܝ . ܐ ܕܠܘ ܐܢܫܐܝܬ : ܡ̇ܢ . ܘ̇ܝ ܓܝܪ ܕܒܟܠ ܝܘܡ . ܘܒܟܠ ܙܒܢܐ ܆ ܠܐ ܠܐܢܫ ܬܫܓܘܫ ܇ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܬܢܟܬ ܗܘܐ ܃ ܡܢ ܚܪܡܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܚܘܪܐ ܕܒܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܢܟܬܝܢ ܗܘܘ ܂ · X ܂ ܝ ܂ ܝ ܠܐ ܝ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡܬܦܠܛ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܕܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܟܝܬ ܕܐܦܠܐ ܘܗܝ ܆ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܚܕܐ ܫ̣̇ܐܠ ܆ ܕܡ̣ܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܘܟܒܐ . ܘܐ ܢ ܗ̣ܘ
Tim1:Epist ܘܡܪܝܡ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܡ̣ܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܠܟ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܠܐ ܐܘܣܦ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܝ ܡܛܠ · Xܝ · ܕܐܪܡ
SevAnt:LuqJul ܐܠܐ ܠܘ ܠܐܠܗܐ . ܗ̣ܘܓܝܪ ܠܚܘܕܘܗܝܫܪܝܪܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ ܠܘ ܠܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈
Tim1:Epist ܕܠܗ ܦܐܝܢ̈ ܗܘܝ̈̈ : ܗܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܠܟܠܗ ܟܝܢܐ : ܡ̇ܢ |ܩ |T103ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܡܛܠ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ : ܠܘ ܗܢܝܢ̈
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܚܛܗ ¹0ܡܫܘܕܥ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ¹¹ܚܫܘܫܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܒܫܡܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܡܨܥܐܝܬ ܡܬܪܢܐ . ܘܒܙܒܢ
MiaphysiteDocs ܐ ܬܝܗܘܢ ܩܦܠܐܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܣܪܚ ܗ̣ܘ ܪܫ ܕ ܪܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܐܕܝܩܛܘܢ ܫܠܡ ܘ ܂ XܘܢX XX ܘܝܫܪܝX XܠXܘܒXܠX · ܃ · ܗܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܕܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܢܝ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ . ܘܐܠܘ ܠܙܬܐ ܡ̇ܢ ܐܡܝ̣ܪܐ ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܢܐ ܪܡ̣ܙܐ ܝ̣ܕܝܥܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܚ . ܐ
Nars:memCreat ܥܒܕܗ ܡܝܘܬܐ Xܡܝܘܬܐ ⁴ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ . ܘܐܢ ܠܘ ܡܝܘܬܐ ܡ̇ܢ . 45ܘܐܢ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܢ̇ܛܪ ܢܡܘܣܐ ܕܣܐܡ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܥܠ
Tim1:Epist ܕܥܠܠܬܗ · ܠܡܠܦܢܐ ܂ ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܬܘܠܬܐ̈ ܠܐܣܟܘܠܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܒܗܘܢ ܦܘܬܩܐ ܂ X X ܂ ܕܒܒܝ ܐܢܫ ܠܐܣܟܘܠܐ̈ ܕܕܝܪܐ ܂ ܘܬܘܠܬ ܐ
Chron1234 ܛܝܒܪܝܐ ܂ Xܐܫܬ̇ܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܡܠܟ ܒܓܕܘܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ·XܝX X ܘܟܕ·ܐܡܠܟ ܩܪܝܗܝ ܠܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܘܣ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪܐ ܇ ܒܡܕܡ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ . ܀ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܙܒܢ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗ̇ܘܐ̣ ܘܠܐ ܐܒ̇ܕ . ܘܠܐ ܪܒ̇ܐ̣ ܘܠܐ ܒܨ̇ ܪ . ܘܟܕ ܠܐ ܒܡܕܡ
Tim1:Epist ܒܟܡܝܘܬܐ ܂ ܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܒܡܦܬܟܘܬܐ ܘܒܐܝܢܝܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܫܕܪܢܢ ܓܝܪ ܠܡܨܪܝܢ ܆ ܘܥܒܕܝܢ ܠܗ̇ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܇ ܐܟܘܬܗ̇
JacSer:turgFestHom ܕܫ̇ܘܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܐܫܬܐܠ ܐܝܟ ܒܨܝܪܐ ܕܠܐ ܪܒܘܬܐ X ܡ̇ܢ ܠܐ ܨܒܐ ܕܒܫܬܩܐ XX ܢܣܝܡ ܐܝܕܗ ³ܥܠ ܪܫܗ ܝܝXXX X X ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܚܒܢ ܂ ܕܠܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܚܠܦܝܢ ܆ ܘܦܘܪܩܢܗ ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܘܐܬܬܠܚ ܫܛܪ ܚܘܒܝܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘܝܢܢ ܙܟܝ̇ܐ ܒܝܕ
BarEbr:CandSanc ¹²ܢܘܗܪܐ ܟܘܠܢܝܐ ܆ ܘܐܝܬ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܝX XX X X0 ܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪܝܢ X ܐܠܗܐ̈ ܝ . . XXX X X XX ܘܥܒ . . . ܘܕܐ ܕܥܠܡܐ . ܚܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܝX ܕܐܟ̇ܠ ܦܓܪܝ ܘܫ̇ܬܐ ܕܡܝ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܘܐܢܐ ܡ̇ܢ ܒܩܢܘܡܗ ܠܐ ܡܩܒܠ ܠܗܘܢ ܠܚܝܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐ̇ܡܪ ܆
SevAnt:CathHom ܐܝܢ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܠܡܨܪܝܐ̈ ܘܠܒܢܝ̈ ܡ̇ܢ . ܘܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܦ ܐܟܚܕܐ ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܇ ܘܠܗ̇ܢܘܢ
Ath:HomEpist ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ X . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܝܫ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܘܚܐܫ ܗܘܐ . ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ