simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܠܐܚܪܝܐ̈ : ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܫܟܢ ܠܗܘܢ ܫܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܢܕܥ ܒ̣ܪܝܐ ܇
SevAnt:LuqJul X ܐܠܐ ܕܠܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܦܪܘܩܝܐ̈ ⁶ܠܡܘܬܐ ܕܝܢ
ChalcedWrit ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ
Tim1:Epist ܡܬܩܪܝܐ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܢܫ ܡܪܐ ܕܣܘܣܝܐ
Tim1:Epist ܠܘ ܥܡ ܒܝܫܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܥܡ ܛܒܬܐ
Nars:memCreat ܝ̣ܕܥ ܩܕܡ ܬܘܩܢܗ ܡ̇ܢ ܚ̇ܫܚ ܠܗ .
Tim1:Epist ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܛܢܐ ܡ̇ܢ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܓܡܪ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܬܪ̈ ܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܘܥܠܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܬܒܩܐ ܐܚܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝܩܝܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈
SevAnt:Epist ܨܠܠܘ ܢܩܫܗܘܢ̈ ܐܟܪܙ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܠܬܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܦܪܫ ܠܗ̇ܘ ܚܕ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܗ̇ܢܝܢ 0ܝ ܡ̇ܢ ܕܝܘܐܢܝܣ ܗ̇ܘ ܪܒܐ
Tim1:Epist XXXܩX ܢܝܪܩܘܢ ⁷⁸ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ |ܩ
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܘX . ܘܠܡܢܗܘ ܡ̇ܢ ܦ̇ܩܕ ܕܢܘܒܕܘܢ ܢ
BarṢal:LuqArabs ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܝܠܝܕܐܝܬ : ܗ̇ܢܐ
SevAnt:LuqGramm 2ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܐ ܆ X
SevAnt:Epist ܬܐܬܐ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܣܓ̇ܝ ܢ̇ܥܩܒ ܕܐܝ̇ܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟ ·X X ܡ̇ܢ ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܪܥܝܢܝ
ActsStAnth ܗܘ̇ܝܬ ܆ ܕܠܝܬ ܡ̇ܢ XX ܕܥܪܫܢܝ ܡܢ