simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܢ̇ܦܠܝܢ . ܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܡ ܥܠܝܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܃ ܟܢܫܐ ܦܫܝܛܐ ܡ̇ܢ ܡܬܕܡܪ ܗܘ̣ܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܠܥܕܬܐ ܀ ܕܚܨܕܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝ ܦܥܠܐ̈ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܕܡ̣ܢ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܘܕܝܐ ܡ̇ܢ ܒܐܢܫܘܬܗ ܃ ܟܦܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܡܢܗܝܢ ܢܩ̇ܪܒ ܝܕܝܥܐܝܬ
Tim1:Epist ܠܘ ⁸¹ܥܠ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܘܝܠܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܘܒܫܘܠܛܢܐ
IšoMerv:ComOT ܐܟܪܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܨܝܦܐ ܗܕܐ ܦܪܚܬܐ
AbbaIs:Ascet . XX ܪܓܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܠܘ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܃ ܥܒܕܐ ܕܢ
MiaphysiteDocs ܃ ܝ ܥܐ ܡ̇ܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܒܗܝܢ̈
BarKoni:Schol ܢܚܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܘܟܬ ܣܘܩܐ ܣܝܡܝܢ
DidascApost ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ ⁶⁰ܕܐܝܬ
Tim1:Epist ܢܬܠ ܡܕܝܢ ܠܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܘܢܒܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬܐ
Ath:HomEpist ܐܝܬ ܠܗܝܢ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:LuqJul ܒܒܣܪ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ