simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܇ ܢܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܡܗ ܡܢ ܒܗ
SevAnt:LuqJul ܕܟܬܝܒ : ܐܬܝܠܕ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܢܬܬܐ .
Tim1:Epist ܡܚܘܝܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܥܒܕܘܬܐ ܐܘ ܥܒܕܐ
IšoMerv:ComOT ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܫܝܢ ܡܢܟܘܢ ܆
Tim1:DisputCalMahdi , 29 3ܐܘܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܢܒܝܐ̈ ܟܢܝܫܐܝܬ
SevAnt:Epist ܗ̇ܢܘ ( X ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ ܗܟܝܠ
Tim1:Epist . ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܐ |ܩ |L167ܐܘܣܝܐ
Eph:memDomNos ܡܠܝܬ ܦܘܢܩܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܟܗܢܐ ⁴ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ : ܘܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ Xܕܡ̣ܢ ܥܒܪܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ
IšoMerv:ComOT . ܟܕ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܫ̇ܩܠ
BarṢal:ComLiturg ܃ ܕܢܘܕܥ ܕܐܒ̣ܐ ܡ̇ܢ ܨܒ̇ܐ ܂ ܒܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi , 1 24ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ .
GanBus ܠܫܢܐ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܟܕ ܣܝܡܐ ܥܠ
AntiTriThWrit ܫܟܝܪܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܇ ܘܢܘ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܘܥ̇ܪܨܝܢ ܥܠܝܢ ܒܩܛܝܪܐ
Tim1:Epist ܇ ܠܘ ܐܚܪܝܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܒܬܪ ܟܢ
SynWestSyr . X0̈ ܚܛܝܬܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܒܕܢ̈ ܟܕ
Tim1:Epist ܕܗܒܝܠ ܗ̇ܘ ܕܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܙܕܕܩ
Tim1:Epist ܒܚܠܘܢ ܂ ܘܚܨܕܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂