simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܫܡܟ ܒܓܢܒܪܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܕܚܠ ܠܟ
Sahd:BookPerf ܘܐܢ ܒܕܪܒ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܒܩܠܝܠ ܡܗ̣ܝܡܢ̣
Nars:memCreat ܗܢܘܢ ܒܗ . ܡ̇ܢ ܡ̇ܣܬܟܠ ܒܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ̈
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܒܗ . ܡ̇ܢ X ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܝ
PhiloxMab:TenMem ܬܦܪܩܘ ܒܗ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܒܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܢܓ̇ܕܦ ܥܠ ܪܘܐ
SevAnt:LuqJul ܕܢܒܚܢ ܒܗܘܢܐ . ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ .
Sahd:BookPerf ܘܬܕܘܢ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܡܡܠܠ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܒܝܢܢܐ
Elia:epLeonḤar . ܒܡܐܡܪܐ . ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ
Sahd:BookPerf ܗܘܐ ܒܡܠܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܚܕ ܪܥܝܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܣܒܪܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܢܝ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ
Sahd:memSolitar ܚܕ ܒܣܪ . ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܩܦ ܕܝܢ ܠܡܪܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܚܪܬܐ ܒܪܢ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܒܡܫܝܚܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܡ̇ܢ X ܕܡܥܒܪ ܡܢ
Ath:Treatises ܘܠܘ ܒܫܪܪܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܚܪܝܢ XX1X1ܐ̇ܡܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ . ܡ̇ܢ ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ .
BarEbr:CandSanc ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܝ . ܝܥܬܐ
Ath:Treatises ܥܡܝܩܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ
Ath:Treatises ܕܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܢܚ̇ܘܝܢ ܛ̇ܒܬܐ̈