simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܢܥܘܠ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ X ܡܪܗ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܝX ܢܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܒܐܠܗܘܬܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܘܠܢܦܫܐ : ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܐ ܘܡ̣ܢ
Cyr:ComLuke ܢܐܡܪ ܇ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܕܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܥܠ |ܪܘܚܐ
Tim1:Epist ܕܚܝܒ |X 164b|ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܘܛܠܡ ܠܡܪܗ .
Tim1:DisputCalMahdi ܠܗ . ܕܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ 36ܗܘ̣
SevAnt:LuqGramm ܡܬܚܘܝܐ ܂ ܘܡܥ̣ܡܪ ܡ̇ܢ ܡܫܘܬܦܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܒܪܢܫܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܣܘܓܐܐ ܕܦܘܫܟܐ̈
SophrJer:epArcadCyp ܐ . ܚܪܢܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܢܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠ̣ܬܐ
Ath:ExposPs . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܝܕܥ̣ܬ ܃ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:Epist ܆ ܠܡܦܝܕܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ X ܕܚܣܝܪ ܡܢ
Tim1:DisputCalMahdi 17 , 3ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ .
SynWestSyr . ܐܘ̇ ܠܗܝ ܡ̇ܢ ܓܠܝܐܝܬ ܢܠܒܘܟ ܠܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܛܥܝܐ ܠܢ ܕܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܘܗ̇ܝ ܓܝܪ