simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܒܥܠܕܐܪܐ ܂ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܪܘܡܐ ܂ ܫܐܕܐ̈
AbbaIs:Ascet ܗܘܘ ܇ ܕܡܗܠܟܝܢ ܡ̇ܢ ܒܒܣܪܐ̣ ܐܠܐ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܕܩܘܪܒܐ ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܩܘܪܒܐ ܘܟܘܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈
Eph:madCarNis ܐܬܬܟܠ ܘܣܒ̣ܪ ܕܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܟܐ ܠܗ ܥ̣ܒܕܗ
JnEph:ActsEastSaints ܒܐܝܕܝܗ̇Ẍ ܕܬܢܝܚܝܘܘܝ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܟܦ̣ܢ ܗܘܐ ܡ̇ܢ X ܒܒܣܪ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܒܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܣܗܕ ܢܡܘܣܐ ܠܬܪܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܗܢܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܨܬܐ ܫܪܝܐ ܚܪܝܢܐ̈
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܚܒܝܫܐ ܩܒܝܬܐ ܕܝܡܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܡܣܐܬܟ ܬܩܠܬ ܛܘܪܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܠܝܢ ܐܬܚ̣̇ܘܝ ܕܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܫܟ .
Cyr:ComLuke ܂ ܂ ܩܕܡܐܝܬ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܦ̣ܩܬ̣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܡܪܝܐ ܇ ܒܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܒܐܘܣܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ Xܝ ܕܠܐܣܟܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܠܐ̣̈ ܠܘ ܣ̇ܓܝ
Chron1234 ܆ ܝ · ܡ̇ܢ ܗܢ̣ܐ- Xܚܘܡܐ̇ ܠܐ
JnEph:EccHist ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܒܝ̣ܥܝܘܬܐ ܚ ܠܦܝܗ̇
MiaphysiteDocs ܕܐܢܐ ܂ ܬܡܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܫܬܘܩ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ܦܓܪܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܠܗ
Tim1:Epist . ³⁵⁹ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܒܙܘܪܒܒܠ . ܒܙܒܢ