simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܕܢܪܓܙ ܝ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܐܝܩܐ ܡܚܝܒ ܗܘ ܠܕܝܢܐ ܃ ܘܬܘܒ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܛܠ ܚ̣ܝܒ ܗ̣ܘ ܠܕܝܢܐ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܕܟܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܙ ܇ ܝX X X ܟܕ ܩ̇ܛܠ ܗܘ̣ܐ ܠܢܒܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܣܟܠܘܬܗ ܡܫܬܒܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܥܡܐ ܀ ܀ ܝ ܘܗܘ̣ܬ̇ ܚܪܬܗ ܒܝܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܬܗ ܃ ܒܩܕܡܝܬܐ
BarṢal:ComGosp ܕܝ̇ܢܐ ܕܥܘ̣ܠܐ ܂ ܐܠܗܐ ܕܢ ܕܝ̇ܢܐ ܟܐܢܐ ܘܬܪܝܨܐ ܂ ܘܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܠܗ ܐܡܝܢܐ·ܬ ܂ ܐ ܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܦ̇ܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ X⁰ܐܠܗܐ ܡܢܘ Xܕܕ̇ܡܐ ܠܟ X⁷ܥܕܡܐ X⁸ܠܛܒ ܠܡܘܕܝܘ ܡ̇ܢ ܡܢܘ ܕܕ̇ܡܐ ܠܟ . Xܘܬܪܬܝܢ ܠܨܠܘܬܐ X³ܕܪܡܫܐ . X⁴ ܚܕܐXX
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܐܘܢܝܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܨܘܪ . ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܪܓܘܢܝܐ . ܘܐܝܟ ܕܡ̇ܫܠܝܢ ܬܠܬܐ̈ ܦܘܪܦܘܪܝܐ ܗ̇ܘܝܢ . ܚܕ
MiaphysiteDocs ܗܝܒܐ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܐܬܬܙܝܥ ܩܕܡܝܢ ܒܟܬܒܬܐ ܃ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܃ ܕܡܢܐ ܕܢܘ ܡܛܠ ܗܝܒܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪܘ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܂ ܂ ܡܛܠ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܪܡܘܬܐ ܕܐ̇ܟܠܩܪܨܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܢܡܪܚ ܕܢܐܡܪ ܃ ܝ ܕܡܐ ܠܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܕܝܬ̇ ܕܒܢܦܝܚܘܬܐ ܕܚܬܝܪܘܬܐ ܚܠܝܛܐ ܂ ܬܚܘܝܬܐ ܂
JnEph:EccHist ܙܟ̇ܐ̣ ܘܡ̇ܢ ܡ̣ܙܕܟܐ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܡ̇ܠܠܝ̈ ܆ ܫܠܚ̣ܘ ܠܗ ܡ̇ܢ ܥܠ ܕܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܢܬ̇ܛܝܒ ܠܩܪܒܐ̣ ܘܢ̇ܩ̣ܪܒ ܂ ܘܢ̇ܕܥ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܣܘܢܩܢܐ ܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬܢ ܂ ܡ̇ܢ ܬܘܪܣܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܐ ܂ ܠܗܠ
Tim1:Epist ܡܫܝܚܐ ܡܛܠܬܢ ܬܚܘܬ ܢܡܘܣܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܬܚܘܬ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܬܚܘܬ ܢܡܘܣܐ ܐ·ܬܘܗܝ ܥܒܕܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܡܪܢ ܝX
AbbaIs:Ascet ܒܗܘܢ ܇ ²³ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܢܦܐ ܕܐܡܗ̣ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܗܡܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܣܐܡܐ Xܢܐܘ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ²²ܐܘ ܟܠ ܡܐܢ ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ
SynWestSyr ܐܬܒܢܝ̈ ܘܐܬܚܕܬܝ̈ ܘܥܠ ܫܡܐ ܕܐܝܢܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܝܟ ܕܓܕܫܝ ܡ̇ܢ ܨܕܝܬܐ̈ ܒܓܕܫܐ̈ ܡܕܡ ܘܢܬܢܩܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܢ̈ ܡܢ
IšoMerv:ComOT XX ܕܢܫܡܠܘܢ ܪܓܬ ܦܓܪܐ ܥܠܘ . ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡ̇ܢ . ܠܘܬ ܙܢܝܬܐ ܥܠܘ ⁴ܥܪܝܡܐܝܬ ܆ ܕܢܛܥܘܢ ܒܚܙܘܢܐ̈ ⁵ܐܝܟ
JacSer:memLuqJews ܕܐ̣ܬܐ ܐܨܛ̇ܕܝ X⁹ܒܝ ܚܫܒܬܗ ܓܒܪܐ . ܦܪܥܘܢ ܘܚܢܝܩXXܝX ܡ̇ܢ . ⁴⁷ ܐܢܐ ܕܦ̇ܫܬ ܐܝܟ ܐܪܡܠܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܓܒܪܐ ܆ ⁴⁸ ܘܟܠ
SevAnt:Epist ܐܫ̇ܬܝ ܇ ܐܠܝܐ ܕܝܢ ܐܠܝܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܫܡܝܐ ܐܬܚܛܦ . ܡ̇ܢ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܆ ܕܚܢܘܟ ܡ̇ܢ ܐܫܬܢܝ . ܟܗܢܝܐ̈ ܇ ܕܚܢܘܟ
BarṢal:ComGosp ܘܠܘ ܒܩܪܝܒܘܬ ܝܬܒܐ ܇ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܝ ܂ ܝ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܃ ܡܬܝ ܐܡ̇ܪ ܃ ܘܡܟܪܙ ܗܘ̣ܐ ܒܚܘܪܒܐ ܕܝܗܘܕ ܀ ܗ̇ ܂ ܒܚܘܪܒܐ
SevAnt:Epist ܥܠ ܨܠܝܒܐ : ܐܦ ܟܠܝܘܡ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܡܬܢܟܣ : ܡ̇ܢ ܀ ܟܕ ܐܬܕܒ̣ܚ ܗܟܝܠ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ : ܒܩܕܡܝܘܬ ܛܘܦܣܐ
SevAnt:madHym ܠܥܕܬܐ ܥܬܝܪܐܝܬ . . ܦ̣ܪܣܝX ܕ ܝܢ ܘܣ̣ܬܪ ܠXܘܥܝܝ ܕ ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܘܐܟ̣ܪܙ . ܘܒܝܕ ܡܟܬܒܢܘܬܘ̈ ܢܦ̣ܝܚܬ̈ ܡܝܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐܢ̣ܗܪ
Tim1:Epist ܐܘ ܒܬܪ ܟܢ ܃ ܩܕܡܝܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢ̇ܣܒܝܢ ܗ̇ܘܐ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܢܫ ܒܢܡܘܣܐ ܕܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܇ ܠܘ ܐܚܪܝܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܒܛܠ . ܡܕܝܢ ܐܝܠܠ ܘܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܡܚܝ ܒܐܝܕܟ ܡ̇ܢ ܚܝܘܬܐ ܡܕܡ ܒܥܪܝܪܝܬܐ ܢܫܠܐ ܡܢ ܛܪܘܢܘܬܐ ܕܥܠܝܢ ܐܝܟ