simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܠܟܘܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܪܓܙ ܝ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܩܕܡܝܬܗ ܃ ܒܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܙ ܇
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܢܐ ܕܥܘ̣ܠܐ ܂
BarEbr:Ethic . X⁴ ܚܕܐXX ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ X⁰ܐܠܗܐ ܡܢܘ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘܝܢ . ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܝܬ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܗܝܒܐ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܬܚܘܝܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܪܡܘܬܐ ܕܐ̇ܟܠܩܪܨܐ̣
JnEph:EccHist ܘܢ̇ܩ̣ܪܒ ܂ ܘܢ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܙܟ̇ܐ̣ ܘܡ̇ܢ ܡ̣ܙܕܟܐ
MiaphysiteDocs ܡܘܬܐ ܂ ܠܗܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘ
Tim1:Epist ܂ ܡܪܢ ܝX ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠܬܢ ܬܚܘܬ
AbbaIs:Ascet ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ ܡ̇ܢ ܒܗܘܢ ܇ ²³
SynWestSyr ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܢ̈ ܡܢ ܡ̇ܢ ܐܬܒܢܝ̈ ܘܐܬܚܕܬܝ̈ ܘܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܢܛܥܘܢ ܒܚܙܘܢܐ̈ ⁵ܐܝܟ ܡ̇ܢ XX ܕܢܫܡܠܘܢ ܪܓܬ
JacSer:memLuqJews ܆ ⁴⁸ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐ̣ܬܐ ܐܨܛ̇ܕܝ X⁹ܒܝ
SevAnt:Epist ܟܗܢܝܐ̈ ܇ ܕܚܢܘܟ ܡ̇ܢ ܐܫ̇ܬܝ ܇ ܐܠܝܐ
BarṢal:ComGosp ܗ̇ ܂ ܒܚܘܪܒܐ ܡ̇ܢ ܘܠܘ ܒܩܪܝܒܘܬ ܝܬܒܐ
SevAnt:Epist : ܒܩܕܡܝܘܬ ܛܘܦܣܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܨܠܝܒܐ :
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܇ ܐܢ̣ܗܪ ܡ̇ܢ ܠܥܕܬܐ ܥܬܝܪܐܝܬ .
Tim1:Epist ܇ ܠܘ ܐܚܪܝܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܒܬܪ ܟܢ
SevAnt:LuqJul ܛܪܘܢܘܬܐ ܕܥܠܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܒܛܠ