simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܘܬܪܝܨܝܢ ܒܐܘܪܚܬܗܘܢ̈ : ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ³ܒܟܘܢ ܕܣܟܠ̣
SynWestSyr . ܟܕ ܠܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܐܬܓܠܝ ܐܝܟ ܓܒܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܣܡ̣ܘ ܇ ܘܐܡ̣ܪܘ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܢܚ̣ܬ XX ܘܒܚܙܬܗ ܡ̇ܢ ܕXܝܐ ܠܒܪܩܐ ܇
Cyr:ComLuke ܃ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܠ̣ܝܢ ܩܘܠܣܐ ܃
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܙܘܘܓܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܬܬܩܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ XX ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Tim1:Epist ܘܢܐܡܪ ܆ ܕܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ̈ ܡܚܘܐ ܗܘ̣ܐ
MiaphysiteDocs ܨܒ̇ܐ ܗܘ̇ܝܬ ܝܝ̤ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ
Basil:SyrDeSpirSanc |ܙܟܝܝܢ̈ ܐܢܚܢܢ ²⁶¹ܚܠܦ ܡ̇ܢ ܕܐܚܒܢ . ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ
AntiTriThWrit ܕܝܢܢ ܆ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܡܝܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܐ
BarEbr:Ethic ܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ ܗܘܐ⁹
SevAnt:LuqJul . ܢܣܬܟܠܝܗ̇ ܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܚܘܝܢܢ ܒܬܪ
JnEph:ActsEastSaints ܟܠܗܝܢ ܦ̣ܣܩ ܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܦܠ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܘ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܠܐ ܗ̣ܝ ܂
Ath:Inc ܀ X ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܩ̇ܥܐ ܗܘܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܝXܠܐܝܬ ܃ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܒܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܡܟܬܪ