simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣̇ܠܦ ܗܘ̣ܐ ܓܙܘ̣ܪܬܐ ܘܐܬܚ̣ܡܬ ܝ ܥܠ ܦܘܠܠܘܣ ܟܕ ܠܐ ܓܙܪ ܡ̇ܢ ܘܒܓܠܝܢܐ ܃ ܘܐܚܪܢܐ ܕܩܪܝܐܢܬܘܣ ܗ̇ܢܐ ܩܪܝܐܢܬܘܣ
Cyr:ComLuke ܝ ܓܝܪ ܐܝܟ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛ ܂ ܒ ܚ̇ܫܚ ܡ̇ܩܒܠܝܢܢ ܠܗ ܠܨܘܡܐ̣ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܕܢܚ̣ܫ ܂ ܚܢܢ
Tim1:Epist ܕܪܚܡܘ̈ ܠܡܪܗܘܢ . ܥܒ̣ܕܐ̈ . XXXX ܦXܘܛܩܝܝX : XX ܡ̇ܢ . 7 , 10ܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̇ܢܘܢ
ComGenExod ܕܡܢ ܒܝܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܗܢܘ . ܡܢ ܗܕܡܐ ܡܦܪܝܢܐ ܪܪ . ܐ ܙܪܥܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ . ܟܕ ܝܘܒܠܐ ܩ̇ܪܐ ܠܪܓܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟ
Eph:madCarNis ܫ̇ܪܝܘ ܢܡܘܣܐ̈ ܟܐܢܐ̈ ܒܐܪܥܐ ²⁰ [100] 15ܐܢ ܢܐܡܪ ܡܢ ܒܪ ܡ̇ܢ ܘܐܢ ܟܐܢܘܬܐ ܠܐ ܪܚܡ̇ ܗܕܐ ܕܚܣ ܠܢ ܕܢܗܝܡܢ ܐܝܟܢܐ ¹⁴ܘܡܢ
BarKoni:Schol ܕܦܓܪܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܗܠܝܢ X ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܂ ܢܦܫܐ ·X ܂ ܝ ܝ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܠܦܓܪܐ ܝܗܒܘܗ̇ ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܢܦܫܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܘܒܠܐ ܕܚܛܗܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܡܪܝܡ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܚܠܦ ܥܡܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܫܪܝܬ 0ܚܪܝܢܐ ܂ ܣܝܡ ܐܝܕܗ ܕܝܢ ܕܟܗܢܐ ܕܥܠ ܪܝܫܗ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܠܐ ܡܨܝܢ 17ܕܢܪܝܡܘܢ ܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡ̣ܢ ܐܘܪܝܬܐ ܡ̇ܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܐܬ̣ܐ . 8 , 10ܘܐܦ 16ܓܝܪ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܡܪܡܘ
BarṢal:ComGosp ܝܠ̣ܦ ܠܫܢܐ ܘܣܦܪܐ ܂ ܒܪܡ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܪܘܚܐ ܠܘܝ̇ܐ ܗܘܬ̇ ܡ̇ܢ ܘܛܠܝܝܐ ܂ ܫܘܚܠܦܐ ܕܩܝܛܐ̈ ܘܣܬܘܐ̈ ܐܫܟܚ ܕܢܣܝܒܪ ܂ ܘܡܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen Xܝ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܒܕܝ̣ܢܐ : ܟܝܢܗ ܦܓܪܟ X⁶ܚܒܠܐ ܗ̣ܘ ܟܠܗ ܡ̇ܢ : ܟܕ ܐܦ ܗܕܐ ܠܐ ܡܩ̣̇ܒܠ ܐܢܐ ܥܠ ܦܓܪܢܐ̈ Xܝ . ܦܓܪܢܝܐ ܐܢܬ
GanBus X X3ܒܝܬ 1 11 [ . . ]ܠܘܬܗ ܕܟܗܢܐ ܘܐܕܫܐ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܡܣܒ ܡ̇ܢ ܬܪܥܐ ܕܬܪܝܢ . [X , 13]ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ . ܡܛܠ ܓܢܣܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝX ܕ̣ܢܟܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܠܣܕܪܗ ܕܦܘܫܩܐ ܇ 1ܐܠܘ ܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܐܢ Xܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܣܡܢܢ ܆ ܠܘ ܕܬܕܡܘܪܬ ܐ ܗ̣ܝ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪXX XXXX ܕܗܒܐ ܘܡܢ ܟܐܦܐ ܡܝܩܪܬܐ ܡ̇ܢ . XXXXXX ܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܠܘ ܕܡܬܝܘܝܢܘܬܐ . ܐܠܐ ܕܡܠܐ̈
Chron1234 ܣܘܣܝܐ ܘܡܝܬ ܂ ܝܝ ܘܦܫ ܪܓܠܝܐ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܛܝܒ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܦܪܬ ܚܡܣܢ ܂ ܃ XX ܂ ܝ ܣܘܣܝܐ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܂ ܘܢܦܠ ܗܘ
ThdrMops:ComPs ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܝܗܘܒܐ ܘܡܠܘܟܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ) ܐܢXܬ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܐ ܩ̇ܪܐ ܒܗܢܐ ܟܘ[ . . . ]ܐ¹⁰ ܘܠܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ . ܐܝܟ
BarṢal:ComGosp ܒܫܘܒܗܪܐ ܩܪܝܬܢܝ ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܬܒܛܠ ܠܟ ܥܠ ܢܝܚ̇ܝ ܘܥܠ ܐ ܩܪܝ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪ ܫܡܥܘܢ ܂ ܒܝܕ ܦܠܐܬܐ ܚܘܝ ܕܝ̇ܕܥ ܟܠ ܂ ܘܐܢܬ
Tim1:Epist ܕܐܝܬܝܐ |ܩ |L167ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ²³ܕܡܬܘܡܝܐ̣ ܡ̇ܢ |X 167b| ²²ܘܡܬܘܡܝܐ ܝ̇Xܥܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܒܗ̇ܝ
Tim1:DisputCalMahdi . ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ 17ܒܟܝܢܐ . ܐܫܬܡܗ̇ ܕܝܢ ܒܪܡ ܡܛܠ | ܡ̇ܢ . ܘܐܡܪܐ ܬܘܒ ܘܢܩܝܐ ܐܫܬܡܗ̇ . ܐܠܐ 16ܟܐܦܐ ܡ̇ܢ̣ ܐܬܩܪܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܥ̣ܒܪ ܒܓܘܗ ܇ 15ܠܡܨܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܛܒܥ ܒܬܗܘܡܘܗܝ̈ 21 , ܡ̇ܢ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܦܠܓ 14ܠܝܡܐ ܕܣܘܦ . ܘܠܝܣܪܠܝܐ̈
Tim1:Epist ܕܡܛܠ ܫܢܝܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܗܟܢܐ ܂ ܘܐܢܫ ܕܢܫܪܐ ܟܠܝܢܗ ܒܚܝܝ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܘܟܠ ܐܢܐ ܠܗ ܦܬܘܪܐ ܃ ܕܠܘ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܐ ܕܒܗܘܒܠܬ ܂ ܘܗܠܝܢ