simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܂ ܐܢ ܗܘܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܝܠܢܝܐ
BarEbr:CandSanc ܓܕܫ . ܘܠܒܐ ܡ̇ܢ ܘܪܐܬܐ ܒܬܢܘܪ ܚ̣̇ܕܝܐ
SynWestSyr ܘܠܐ ܠܐܪܚܐ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܪܚܐ ܢܐܬܐ
Hom6thCent ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܕܥ ܡ̇ܢ ܗܝ ܘܡܐ ܛܒܗ̇
MiaphysiteDocs ܃ · ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܣܦܩܢ̈ ܠܡܘܕܥܘ ܒܝܫܘܬ
SevAnt:CathHom . ܕܐܝܣܪܠܝܐ̇̈ ܠܬܪܥܣܪ ܡ̇ܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܕܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܚܙܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܐܡܝܢܝܢ ܨܐܕܘܗܝ
Cyr:ComLuke ܪܝܫܗ ܂ ܘܕܒܐܝܢܐ ܡ̇ܢ ܙܢܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܣܬܟܠܢ
Tim1:DisputCalMahdi 9 , 61ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܪܚ̇ܡ 1ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܒܬܪ ܝܐܟܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܡ̣ܠܟ̇ܬ ܇
SevAnt:CathHom ܆ ܒܥܕܠܝܐ̈ ܘܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐܝܠܝܢ
Tim1:Epist : ܘܥܠ ܦܘܩܕܢܗ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ¹⁹⁵ܥܒ̣ܪ .
SevAnt:Epist ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܃
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣
Tim1:DisputCalMahdi , 7 22ܘܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܡܠܦܝܢ ܠܢ ܟܬܒ̇ܐ
BarEbr:CandSanc . X ܘܩܠܐ ܡ̇ܢ ܐܦX ܡ̇ܛܐ ܠܛܒܠܐ
BarṢal:ComGosp ܒܫܘܢܩܐ ܂ ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܚܠ ܂
SevAnt:LuqGramm ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܫ̇ܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ̇
Tim1:Epist : ܐܠܐ ܒܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܘܒܢܘܪܐ ܟܝܢܐܝܬ :