simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex . ܟܕ ܫܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܩܝܦܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܠܡܓܠܨܘ
BarBahl:SyrLex ܬܚܠܘܦܐ . ܘܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܕܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܛܠ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܕܘܟ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܟܕ ܡܩܘܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡܐ . ܘܡܬܬܪܣܐ ܡ̇ܢ ܠܘ ܕܣܢܝܩ ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܢܐܡܪܘܢܢܝ . ܕܟܐܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܐ ܐܫܬܠܡܬ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܫܡܗܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܓܘܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ
JnSol:OntheSoul ܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܥ̇ܒܕ
SynOr ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܟܠܢ ܡܚܪܡܝܢ
SynOr ܝܘܡܝܢ̈ . ܚܫ ܡ̇ܢ ܒܒܣܪ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ