simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ⁷ܝܘܡܐ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܒܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܟܘܟܒܐ̈ ܐܬܒܪܝܘ ܡ̇ܢ ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܢ̣ܝܫܐẌ ܬܠܬܐ ܀ ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕ ܐ̈ ̈ ܒܗܢܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܘ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܡ̇ܢ . ܕܒܪܝܐ̈ |527|ܕܝܢ . ܥܒܘܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ²⁷⁶ܗ̣ܝ ܚܫܚܬܐ ܕܫܡܗܐ̈ . ܘܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܆ ܒܪܘܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܝܝ ܕܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗ̣ܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܠܐ ܕܝܢ ܐܘܣܦܘ ܡ̇ܢ ܕܡܚܪܪܐ ܡܢ ܣܦܝܩܘܬ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܘܪ ܘܣ ܣܡ̣ܘ ܇ ܘܐܡ̣ܪܘ
Tim1:Epist ܥܒ̣ܕܐ ܐܬܒܪܝ : ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ |X97|ܡ̇ܢ ܒܒܣܪ ܒܪ ܐܕܡ ܡ̇ܢ . ܐܪܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܬܒܪܝ ܐܕܡ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܥܒ̣ܕܐ . 2 , 2ܘܐܢ
ThdrMops:ComPs ܕܙܕܩܐܝܬ ܘܠܚܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ ܒܬܫܒܚXܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܣܓܝܐܐ ܛܝܒܘܬܗ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡܦܬܟܐܝܬ . ܐ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܬܬܩܢ ܂ ܙܢܐ ܕ ܢ ܕܝܠܗ ܘܚܫܚܬܐ ܕܨܒܝܢܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܠܝܠܐܝܬ ܐܘ ܢܟܦܐܝܬ ܕܫܘܠܛܢܢ ܐܝܬܗ̇ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܙܘܘܓܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܠܐܟܐ̈ ܐܡܝܢܝܢ ܨܐܕܘܗܝ ܃ ܟܕ ܣ̇ܠܩܝܢ ܘܢܚ̇ܬ ܂ ܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܫܦܝܪ ܐ̣ܡܪ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܚܙܐ ܂ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܚܫܐ̈ ܡܚܘܐ ܗܘ̣ܐ : ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܟܝܢܗ ܠܥܠ̈ ܡ̣ܢ ܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ 7 , 10ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ⁴²⁰ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܬܪܥܐ ܘܢܐܡܪ ܆ ܕܬܚܘܝܬܐ
MiaphysiteDocs ܕܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܐܣ̇ܝܡ ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐ ܂ ܘܕܐܫܒܘܩ ܕܫܥܬ ܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܨܒ̇ܐ ܗܘ̇ܝܬ ܝܝ̤
Cyr:Epist ܕܡܬܒܨܪ ܠܗ ܘܡ̣ܬܓܢܒ ܠܗ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ . ܛܥܬ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܐ̇ܠܨܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܒܘܠܒܠܐ ܐܘ ܡܘܙܓܐ ܠܡܐܡܪ ܕܗ̣ܘܐ̣ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܠܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܚܛܝܐ . ܕܠܐ ܚܛܗ ܕܝܢ ܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܝܠܢ . ܡ̇ܢ ܪܗܘܡܝܐ̈ . ¹ܠܘ ܓܝܪ ܒܣܪܐ ܚܛܝܐܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܐ ܕܕܡ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܆ ܚܠܦ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܥܒ̇ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܒܟܠܡܕܡ ܕܡ̇ܐ ܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝ̣ܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܀ ܘܗܪܟܐ
BarEbr:Ethic ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ ܗܘܐ⁹ XX ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܬ ܚܒܪܗ . ܘܠܐ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ⁸ܠܐ ܒܥܓܠ ܡܫܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ . ܚܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi X ܚܘܪܝܘܢ ܟܬܒܘܗܝ̈ ܀ 14 , 8ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ . ܐܪܒܥܐ 41ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܡܠܟܢ 39ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ . 14 , 7ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܢ . ܘܠܘ ܐܪܒܥܐ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܒܨܒܝܢܗ ܡܗܡܐ ܗ̣ܘܐ ܘܠܚܐܦܐ ܕܡܘܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܠܡܬܚܒܠܘ . ¹ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܚܝܕ ܗܘX ܟܕ ܠܚܫܐ̈
Tim1:Epist ܠܛܒܬܐ : ܡܣܠܐ ܗܘܐ X¹ܕܝܢ ܠܒܝܫܬܐ : ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܕܥ |ܩ |M ܡ̇ܢ : ܨܒܝܢܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܘܝܕܥܬܐ ܩܢܐ̈ ܗܘ̣ܐ : ܘܓܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܘܬ ܐܩܩ ܕܪܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ- ܠܘܬܟ ܇ ܐܝܟܘ ܗܟܝܠ ܦܘܡܟ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܐܠܐ ܠܐܓܪܬܐ
SevAnt:LuqGramm X Xܝ̇ ܐܝXܝܗܘܢ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܗܢܐ ܬܪܝܨܐ ܂ ܓܠܝܐܝܬ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܬܒܪܢܫ ܠܐ ܡܬܦ̇ܠܓ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܚܪܒܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܡܣܬ̣ܒܪ ܕܡܬ̇ܚ ܩܫܬܐ ܂ ܡܛܫܝܐܝܬ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܬܕܗ ܕܩܪܒܐ ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ⁸ܟܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܬܪܡܐ ܗ̣ܘܐ . ܘܡܫܠ ܡ̇ܢ : ܓܝܪ : ܠܐܬܢܣܝܣ : ܪܒܐ ܐܡ̇ܪ : ܗܟܢܐ : ܘܡܘܬܐ ܗܘܐ ܟܕ ܦܓܪܐ