simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist . ܘܐܢܗܘ̈ ܕܬܡܝܗ̇ ܡ̇ܢ ¹X⁷ܗ̇ܘ . ܝܬܝܪ
Cyr:ComLuke ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܐܫܠܡܬܘܢ ܘܟܦܪܬܘܢ ܒܗ
BarṢal:ComGosp ܬܘܒ ܂ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܡܫ̣ܚ ܂ ܒܪܐ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܝ ܕܐܥܒܕܬܗ ܕܢܬ̣ܦܢܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܃
SevAnt:CathHom ܗܕܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܝܩܪܐ ܒܥܬܝܩܬܐ
SevAnt:CathHom . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ . ܠܐ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܃ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ ܂
BarBahl:SyrLex ܠܕܝܠܗ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܐܘܕܝܗ
Tim1:Epist ܆ ܡܛܠ ܕܐܕܡ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܆
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ . ܗ̇ܝ̇ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܐܝ̇ܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܘܚܟܡܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܆ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒ̣ܪܝܐ ܆
Tim1:Epist ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ̈ : ܒܙܒܢ
SevAnt:CathHom ܕܚ̇ܙܝ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ X ܩܕܡܝܬܐ̈
SevAnt:LuqJul : ܠܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܝܢX XX101
Tim1:Epist ܐܬܬܓܙܪܬ ܂ ܘܢܦ̣ܠ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܝ ܩܝܡܗ
Cyr:ComLuke ܢܣ̣ܒܪܘܢ ܃ ܕܚܐܫ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܚܠܦ ܚܝܘܗܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܪܢܫܢ ܆ Xܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܘܥܠܘܗܝX
Tim1:Epist . 24ܐܠܐ ܩܠܝܠ ܡ̇ܢ ܡܚܫܐ ܘܡܥܝܩܐ ܆
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡ̇ܢ ‏ ‏ܕܒܛܝܒܘܬܟ ܡܪܝ