simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܐܟܣܝܣ̈ ܆ ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܥܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ
AntiTriThWrit ܡܬܚܫܚܝܢܝܢ . ܒܙܒܝܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܢܐ̈ ܆
Cyr:ComLuke ܥܠܡܐ ܂ ܡܣ̣ܪܗܒ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܙܥܘܪܝܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܀ ܥܡܝܩܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܫܡܟ ܂ ܗܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܟܕܘ
Cyr:ComLuke ܠܡܘܬܪܘ ܂ ܫ̣Xܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܪܘܩܐ ܠܘܬ
Cyr:ComLuke ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܪ ܂ ܝܬܝܪ
Cyr:ComLuke ܂ ܘܕܣ̇ܢܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܕܢܬܬܕܝܢ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈
Cyr:ComLuke ܡܦܬܠܬܐ ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܐܘܕܝ
Cyr:ComLuke ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ
Cyr:ComLuke ܕܡܨܝܐ ܂ ܚܢܦ̇ܐ ܡ̇ܢ ܓܝ̣ܪ ܂ ܟܕ
Cyr:ComLuke ܫܡ̇ܥ̣ ܂ ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܡ̇ܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܂ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܠܐ ܐܢܫ
Cyr:ComLuke ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܝ̣ܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܚܘܝܢ ܆ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܕܪX ܝܝ ܕܥܠܝܟܘܢ
Tim1:Epist ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܪܝܗܐ̈ ܟܕ ܡܐܣܐ
Tim1:Epist ܝܝ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܃ ܗܪܛܝܩܘ̈
Tim1:Epist ܡܝܘܬܐ ܃ ܘܚܝܐ ܡ̇ܢ 0 ܘܡܠܝܠܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܥܡ ܦܓܪܐ ܡܚܝܕܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܗ̇ܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ