simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܡ ܂ ܆ ܬܠܬܝܢ ܕܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܗ̇ܠܝܢ ܕܦܛܘ[ܠ]ܐܡܐܘܣ ܝ ܡ̇ܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܝ̣ܐ ܥܡ ܒܪܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܒܠ ܪܝܫܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ
IšoAdiab:Epist ܟܕ ܣܓܝ ܟܐܡܬ ܡܬܡܟܟܝܢ ܆ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܫ̇ܪܝܢ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܐܟܚܕ ܥܠ ܗܝ̇ ܬܐܪܬܐ ܕܦܪܘܫܐ̈ ܡܬܩ̇ܒܠܝܢ ܂ ܘܠܘܩܕܡ
IšoAdiab:Epist ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܝܘܒ ܂ ܒܬܪܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܗܢܝܐܝܬ ܣܒܘܠ ܒܘܣܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܣܟܢܘܬܐ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇
BarṢal:ComGosp ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ ܂ ܘܠܘܝܬܢ ܘܡܠܟܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܡܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܬܪܡܪܡ ܠܗܘ̇ ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܝܟܘܢ ܡܝܩܪ ܠܝ ܡܝܩܪ . ܡ̇ܢ ܕܡܩܒܠ ܠܟܘܢ ܠܝ ܡܩܒܠ ܘܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܨܒ̇ܝܐ ܘܡܛܝܒܐ ܦܓܪܐ ܪܘܚܐ ܡܝܛܝܒܐ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܟܪܝܗ
SevAnt:CathHom ܕܒܟܝܢܐ ܡܚܝܕܐ ܢܩܫܐ ܠܘܬ ܦܓܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐ̇ ܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܘܡܒܪܢܫ ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܥܠ ܩܘܝܡܐ ܕܝܠܢ : ܡܦ̇ܣܝܢ ܚܢܢ
SevAnt:CathHom ܣ̣ܠܩ ܗܘܐ ܠܘܬ ܩܪܩܦܬܐ ܕܛ̣ܘܪܐ X ܗ̇ܘ ܕܒܚܘܪܝܒ ܆ ܡ̇ܢ ܆ X ܟܕ ܫ̣ܒܩ ܒܙܒܢ ܠܥܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܕ̇ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܒܪܓܠܘܗܝ̈
SevAnt:CathHom ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ : ܗ̇ܘ ܕܚܝ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܒ̣ܣܪܐ ܆ ܚ̇ܝܐ ܕܝܢ X ܡ̇ܢ ܒܡܟܬܒܢܘܬܗܘܢ̈ . ܟܠ ܡ̇ܝܢ ܓܝܪ ܕܩ̇ܪܐ ܒܗܘܢ ܆ ܡ̇ܐܬ
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬ ܥܝܪܘܬܐ ܐܠܘܝܬܐ ܡ̣ܥܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ - ܕܫ̣ܢܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܗܠ̇ܝܢ ܕܡ̣ܟܐ ܘܡ̣ܟܐ ܣܝ̣ܡܢ̈ ܀ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܡܫܬܘܬܦ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܡ̇ܠܠ ܘܗ̇ܝ ܕܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟ ܘܫܪܟܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܩܪܝܗܝ ܐܚܝ ܐܘܕܥ ܕܥܡ
BarKoni:Schol ܕܗܢܘܢ ܢܟܪܝܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܩܪܗ̇ ܕܟܗܢܘܬܐ ܂ ܘܫܦܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܗܕܪܗ̇ ܂ ܂ ܂ · ܕܟܗܢܘܬܐܝ ܚܣܡܘ ܒܡܘܫܐ ܘܒܐܗܪܘܢ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܩܕܫܗ ܒܡܝܐ̈ ܕܡܨܘܬܐ ܠܐ ܐܥܠܗ ܐܝܟ ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܂ ܝ Xܠܠ XܢX ܠX Xܝܠ XܘܝܫX ܠXܪXܝX XXܘܠܟܢX ܂ ܠܘ 7ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܐܬܝܠܕ ܆ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܬ̣ܒܪܝ ܆ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܡܪܝܐ ܒ̣ܪܢܝ . ܐ̇ܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܒ̣ܪܝܐ ܇ ܐܢ ܝܠܝܕܐ . ܗ̇ܘ ܡܐ
SevAnt:Epist ܐܝܬܝܗ̣̇ ܒܩܢܘܡܐ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܚܕܐ X ³ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ . ܬܠܝܪܝܘܬܐ¹ X X · ܓܝܪ-X ܩܝ̣ܫܬܐ ܆ ܡܬܡܢܝܢܝܬܐ
SevAnt:Epist ܢܐܡܪ ܝܬܘܗܝ̣ ܡܢ ܐܢܬܬܐ . ܢܘܕܐ ܕܝܢ ܥܡ ܗܕܐ ܆ ܕܟܕ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܠܘ ܐܝܬܘXܘܝ ܣܟ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ ܘܕ̣ ܩܢܐ ܗܘܢܐ ܆ ܕܦܓܪܐ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܕܩܠܝܠ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܥܪܦܠܐ ܡܨܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܗܕܐ . ܕܡܬܪܕܦܐX ܐܬܪܕܦܬܘܢ . ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ
SevAnt:Epist ܕܠܝܠܐܝܬ ܟܬܒܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܚܩܐ ܘܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܣܝܘܢܐ . ܐܦ ܡܦܩܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܟܚ ܠܡܣ̇ܝܒܪܘ . ܘܗܠܝܢ
HistChurchEast ܟܟܘܗܝ̈ ܕܛܥܝܢX ܝܘܕܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܣܪܢܐ ܠܗܘܢ ܒܡܪܟܒܬ ܐ ܡ̇ܢ ܪܫܐ ܘܡ̣ܝܢ ܥܝܢܘܘܝ̈ ܘܡ̣ܢ ܓܒܝܢܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܨܕܥܘXܘܝ̈
SevAnt:Epist ܆ ܐܦܠܐ ܠܥܛܝܐ ܢܐܬܐ . ܐܠܐ ܡܫܬܘܙܒ ܆ ܟܕ ܡܟܬܪ ܡܟܬܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܝ̇ܩܕ ܢܬ̇ܛܠܩ . ܡܦܫܩܢܗ ܕܝܢ ܘܡܠܦܢܗ ܕܗܢܐ ܆ ܠܐ ܢܬܚ̇ܒܠ
SevAnt:Epist ܐܡ̣ܪ ܕܡܩܘܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܨ̇ ܒܐ ܐܢܐ ܡ̇ܢ . ܢܦ̣ܩܬ ܗܟܝܠ ܡ̣ܠܬܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ ܆ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܡܐ̇ܬ . ܘܠܐ