simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܆ ܐܘ̇ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
BarEbr:CandSanc ܓܕܫ . ܘܠܒܐ ܡ̇ܢ ܘܪܐܬܐ ܒܬܢܘܪ ܚ̣̇ܕܝܐ
SevAnt:Epist ܐܒܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܝܠܝܕ ܗ̇ܘ ܪܝܢ
Tim1:Epist ܐܠܐ ܫ̇ܩܠ ܗܘܝܬ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܬ ܒܛܢܢܐ
Cyr:ComLuke ܕܐܪܡܝܐ ܃ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܕܪܬ ܐܢܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܩܘܪܒܐ ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܩܘܪܒܐ ܘܟܘܗܢܐ
Tim1:Epist 35ܡ̇ܠܦ . ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܓܪܡܛܝܩܘܣ .
SynWestSyr ⁶ܡܢ ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܐܢ ܗܘ̣ ܕܒܫܪܪܐ ܡ̇ܢ : ܠܘ ܕܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܒܗ
Tim1:Epist ܆ 16ܨ ܠܡܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐ ܆
BarEbr:CandSanc ܬܚܬܝܬܐ̈ . ܘܠܘܥܐ ܡ̇ܢ ܬܚܬܝܐ ܡܬܬ̣ܠܝܘ ܐܬܬ̣
SevAnt:CathHom ܫܦ ܀ ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܆ ܡܒ̇ܙܚ̇
SevAnt:CathHom ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ̇ ܡܟܢܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܢܗܘܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܥܠܘܗܝ ܘܐܡ̇ܪ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܙܦܠܢ ܐܡ̇ܪ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܢܘܢ ܆ 17ܠܝܘܪܕܢܢ ܡ̇ܢ ܦܣ̣ܩ ܘܩ̣ܛܥ .
SevAnt:CathHom ܇ ܟܕ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܢ̣̇ܓܕ ܗܘܐ ܠܣܓܕܬܐ
IšoMerv:ComOT ܙܗܝܪܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܥܝܐ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܬܚܘܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܚܠܦ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܩܒܠܘ