simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܩܢܘܡ ܒܪܐ XX
IšoMerv:ComOT ܐܣܩܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܚ̣ܡܬ̇ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ
Cyr:ComLuke ܐܚܪܢܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒܢ̣ܐ ܒܝܬ ܚ̣ܕܬܐ
Ath:HomEpist . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ
BarBahl:SyrLex المنقاش . ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܩܠ
IšoMerv:ComOT ܢܡܘܣܐ̣ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܢܫܡܟܘܢ
ActsMiaphysites ܕܪܚ̣ܡܘ ܦܘܪܦܥܐ̈ ܛܒ ܡ̇ܢ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܥܬܝܕܐ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܇ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܝܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܠܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܫܝܡ ܝ
MiaphysiteDocs ܘܗܟܢܐ ܪܘܚܐ ܕܐܢܫܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܡܕܒܪܢܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ
Ath:ExposPs ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܒܕܪܘ ܒܥܠܕ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܡܐܝܢܘܬܐ ܥ̇ܕܠ ܐܢܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܒܣܪܐ . ܘܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܚܒܠܢܐ
Tim1:Epist ܘܡ̣ܢ ܡܝܬܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܐܒܐ : ܗ̇ܢܘܢ
BarKoni:Schol ܂ ܛܘܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬ ܛܘܬ ܂
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܝܬܐ ܂ ܐܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕܝܥܐ ܆ ܕܒܡܩܕܡܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܚܘܝܢ ܆ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܕܪX ܝܝ ܕܥܠܝܟܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܒ̣ܩܗ X0 ܫܐ̇ܠ