simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܬܘܗܝ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂ ܒܫܪܒܗ
Tim1:Epist ܂ ܘܫܟܝܚܐ ܝܝ ܡ̇ܢ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܂
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܚܙܬܐ ܂ ܡܢܗܘܢ
Tim1:Epist ܃ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܡ̣ܢ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܘܕܝܐ ܡ̇ܢ ܒܐܢܫܘܬܗ ܃ ܟܦܪܐ
Tim1:Epist ܠܘ ⁸¹ܥܠ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܘܝܠܕܐ
Tim1:Epist ܠܘ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܃ ܥܒܕܐ ܕܢ
Tim1:Epist ܢܬܠ ܡܕܝܢ ܠܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܘܢܒܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬܐ