simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܚܠܦX ܃ ܘܐܢܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܬܡܢ ܫܘܚܠܦܐ
BarEbr:CandSanc . XX⁵ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܟܦܘ̇X ܡ̇ܢ . ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ
Ath:HomEpist . ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܟܕ
AnṭTagr:FifBookRhet : ܟܕ ܡܒ̇ܣܪ ܡ̇ܢ : ܘܒܗ̇ܘ ܡ̇ܗܠ
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܣܓܕܝܢܢ ܡ̇ܢ ܘܡܝܩܪܝܢܢ ܠܫܡܐ ܣܓܝܕܐ
Cyr:Epist ܕܦܓܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ : ܕܡܛܠ ܕܡܚ̣ܝܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܪܩܘܣ : 5ܘܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܠܘܩܐ : ܡܢܬܐ
Tim1:Epist ܘܒܡܠܬܐ ܂ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܚܕ ܘܬ
MiaphysiteDocs ܨܒ̇ܐ ܗܘ̇ܝܬ ܝܝ̤ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ
JnEph:EccHist ܒܡ̇ܥܠܬܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܓ̣ܗܝܘ ܡܢ ܟܘܠܗ̇
Basil:SyrDeSpirSanc ܥܠܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܫܪܝܪܬܐ
Tim1:Epist ܕܠܡܢܐ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܡ̇ܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܥ̇ܒܕ
SevAnt:CathHom ܕܐܡ̇ܪ ܆ ܕܝܘܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܥ̣ܡܕ ܒܡܝܐ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܂ ܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܠܗ ܆ ܗ̇ܘ
MiaphysiteDocs ܕܐܠܗܐ ܃ ܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܕܝܠܢ ܫܩ̣ܠ
ThdrMops:ComPs . . ]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܣܬ̣ܥܪܬ̇ ܇ ܒܬܐܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܟܢܝܫܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܪܢܫܢ ܆ Xܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܘܥܠܘܗܝX
Cyr:ComLuke ܂ ܟܐܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܒܪܘܚܐ̈ ܛܡܐܬܐ̣̈ ܂
BarEbr:CandSanc ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ⁴⁵ܕܐܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ