simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܦ[ܘܡܟ ] ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ [ܒܕ]ܚܠܬܐ ܣܥ̇ܪ ܗܘ
Cyr:ComLuke ܝܫܘܥ ܂ ܕܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ
SevAnt:CathHom ܕܐܠܗܐ ܀ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܕܥܣܩܝ̈
MiaphysiteDocs ܟܝܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܢܩܝܦܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ
GanBus . ܡܛܠ ܓܢܣܐ ܡ̇ܢ X X3ܒܝܬ 1
Pall:LausHist ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܬ̣ܝܠܕ ܡ̇ܢ ܫܡ̣ܥ ܐܢܬ ܇
SynWestSyr ܢ̇ܦܠܝܢ . ܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܡ ܥܠܝܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܃ ܟܢܫܐ ܦܫܝܛܐ ܡ̇ܢ ܡܬܕܡܪ ܗܘ̣ܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܠܥܕܬܐ ܀ ܕܚܨܕܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝ ܦܥܠܐ̈ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܕܡ̣ܢ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܘܕܝܐ ܡ̇ܢ ܒܐܢܫܘܬܗ ܃ ܟܦܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܡܢܗܝܢ ܢܩ̇ܪܒ ܝܕܝܥܐܝܬ
Tim1:Epist ܠܘ ⁸¹ܥܠ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܘܝܠܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܘܒܫܘܠܛܢܐ
AbbaIs:Ascet . XX ܪܓܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܠܘ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܃ ܥܒܕܐ ܕܢ
MiaphysiteDocs ܃ ܝ ܥܐ ܡ̇ܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܒܗܝܢ̈
BarKoni:Schol ܢܚܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܘܟܬ ܣܘܩܐ ܣܝܡܝܢ
DidascApost ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ ⁶⁰ܕܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܪܥܝܬܐ̈