simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܢܬܠ ܡܕܝܢ ܠܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܘܢܒܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬܐ
Ath:HomEpist ܐܝܬ ܠܗܝܢ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:LuqJul ܒܒܣܪ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ