simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܢܒܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܥܒܕܘܬ ܐ ܂ ܐܝܟ ܥܒܕܐ̈ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܂ 0ܐܢ ܕ ܢ ܗܕܐ ܫܟܝܪܐ ܘܡܠܝܐ ܨܐܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܢܬܠ ܡܕܝܢ ܠܡܘܫܐ
Ath:HomEpist ܗܘ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗ̇ܝ ܕܒܐܪܝܡܢܣ ܐܘ ܠܐܚܪܬܐ ܣܢܗܕܣ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܣܘܢܗܕܣ ܬܐܒܝܠܝܬܐ . X ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܘܐ ܚܫܐ . ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ . ܡܕܝܢ ܆ ܐܦܢ ܡܬܐܡܪ ܕܚܫ ܒܒܣܪ . ܐܝܟ