simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܦܩܚ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܘܕܝ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣ̣ܒ . X ܐܦܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܓܒ̣ܝ ܠܩܕܝܫܘܬܐ . ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܚܕ ܐܘ ܡܠܟܢ ܆ 20ܥܠܬܐ ܗ̣ܝ ܘܫܘܪܝܐ ܕܡܢܝܢܐ . ܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܠܗܘܬܐ ܀ 16 , 40ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡܪܢܢ 19ܠܡܠܟܘܬܗ ܆ ܕܐܦ ܗ̇ܝ
IšoAdiab:Epist ܥܕܡܐ ܠܐܢܩܐ ܕܨܪܝܟܘܬܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܣܗܕܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܂ ܐܦ ܡܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܂ ܒܗܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ XX ܗܩ̣ܐ . ܗ̣Xܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܟܢ ܐܒܐ . ܡ̇ܢ ܐܒܗܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ X |L 65ܘܒܪܘܬܐ̣ XX ܘXܠܡܐ . ܩܐܒܐ
Tim1:Epist ܩܕܡܝܬ ܩܢܘܡܐܝܬ ܃ ܒܬܪܟܢ ܕ ܢ ܐܠܗܐ ܡ ܂ ܚܝܕܐܝܬ ܃ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘܝܗ ܕܒܣܪܐ ܒܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܃ ܒܣܪܐ
SevAnt:CathHom ܫܠܝܚܐ̈ ܕܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܒܣܪ : ܠܝܘܪܕܢܝܢ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܗܕܐ . ܡܘܕܥܐ ܡܠܬܐ ܓ̣ܠܝܐܝܬ . ܕܐܝܣܪܠܝܐ̇̈ ܠܬܪܥܣܪ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܟܕ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܇ ܘܒܗܘܢܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܒܫܡܗܐ̈ ܐܠܐ ܒܣܘܥܪܢ̈ ܐܝܬ ܗ̇ ܠܢ ܬܙ ܥܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܂ ܐܢ
BarBahl:SyrLex ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܚܝܝܗܘܢ̈ . ܘܐܚܪܬܐ ܐܟܡܢ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܡܢ ܝܘܕܝܘܬܐ ܐܬܩܪܝܘ ܢܦܩܐ̈ . ܚܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi : ܠܘ ܕܝܢ 9ܕܓܠܐܝܬ ܡܬܐܡܪ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ . 19 , 3 ܡ̇ܢ ܗܝ̈ . ܘܠܐܠܗܐ ܐܟܚܕ ܘܠܡܠܬܗ 8ܘܠܘܪܚܗ . ܐܢ ܗܘ̣ ܕܒܫܪܪܐ
MiaphysiteDocs ܕܠܗܠܝܢ ܓܒ̇ܝܢ ܃ ܘܠܗ̇ܘ ܣܘܦܝܣܛܐ ܕܒܝܫܬܐ ܡܫܡܫܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܃ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܢܫܢܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܚܛܦܝܢ ܘܒܝܕ ܪܡܘܬܐ ܘܫܘܥܠܝܐ ܡ̇ܢ 7 ) ]ܝ [Xܗ̇ܝ ܕܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܛܘܦܝܐ ܘܛܠܘܡܝܐ . ܗܢܘ . ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܠܝܬ ܟܗܢܐ ܒܥܕܬ ܐ ܟܠܗ̇ ܕܐܪܬܕܘܟܣܘ̈ ܃ ܠܐ ܩܫܝܫܐ ܃ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܥܡܘܪ̤ ܬܐ ܂ ܠܘܬ ܗܕܐ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܃ ܕܐܢܗ̣ܘ
SevAnt:Epist ܕܗܠܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܠܦ . ܘܠܡܠܬܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܝܠܬܐ ܐܝ̣ܦ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܝܬܐ̈ . ܚܕܐ ܡܫܬܩܠܐ ܘܚܕܐ ܡܫܬܒܩܐ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ
AntiTriThWrit ܬܪܝܨܬܐ ܐܠܗܐ ܘܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܘܟܢܐ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܠܘܝܡܢܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܕܠܡܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܂ ܝ̣ܪܬ ܐܦ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡ̇ܢ ܒܝܗܘܕ ܚܠܦ ܐܝܪܘܕܝܣ ܐܒܘܗܝ ܂ ܕܚܠ̣ ܕܢܐܙܠ ܠܬܡܢ ܀ ܚܕܐ
SevAnt:CathHom ܣܪܓܝܣ . ܕܢܫܬܠܡ ܕܫܥܬܐ ܒܝܬ ܝܒܘܫܝܐ ܦ̇ܩܕ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ . ܟܕ ܝܢ ܝ̣ܙܐ ܕܠܐ ܡܨܛܠܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܘܘܢ . ܠܐܠܘܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܕܠܘܬܢ ܕܘܡܝܐ 29ܐܢܝܢ ܙܥܘܪܐ ܕܗܢܝܢ̈ ܕܠܥܠ . ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܫܘܚܠܦ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܡܩܘܝܢ̈ ܕܠܐ 28ܫܘܓܢܝ̈ . 17 , 18ܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܐ ܗܘܬ̣ ܟܠ ܕܣܥܪܬ̤ ܒܦܓܪܐ ܃ ܐܦ ܝ̇ܕܥܐ ܗܘܬ̣ ܡ̇ܢ ܟܕ ܫܪܝܐ ܗܘܬ̣ ܒܦܓܪܐ ܃ ܗܫܐ ܒܬܪ ܕܢܦܩܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܐܠܘ
JnEph:EccHist ܡ̇ܙܒܢ ܩܪܡ̇ܣܐ̈ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬ̇ܬܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܙܒ̇ܢܢ ܩ̇ܪܡܣܐ̈ ܂ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܩ̇ܥܐ ܗܘܐ X Xܝܝ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܂
Tim1:Epist ܓܝܪ ܘܐܢ ܣܪܦܐ ܘܐܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܐܢ ܡ̇ܢ ܦܫܝܛܐܝܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܐܟܐ ܡܕܡ ܐܘ ܟܪܘܒܐ ܂ ܡܠܐܟܐ