simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܒܗ ܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܠܗܢܐ . ܘܗX ܕܝܢ ܐܣܒܪܬ ܐܢܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ¹³ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ . ܕXXܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ
IšoMerv:ComOT ܕܟܫܝܐ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܠܐ ܡܛܒܥܐ ܗܘܬ ܠܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܝܟܐܝܠ . ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܠܘ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܐܬ̇ܐ · · ܂ ܝX ܘܡܘܕܐ ܟܕ ܡܬܟܣܣ̣ ܂ ܢܬܓܙܪ ܡܣܡ ܒܪܝܫܗ ܂ ܐܢ ܕ ܡ̇ܢ ܘܕܫ̇ܘܝܢ ܕܢܬܩܒܠܘܢ ܐܠܨܐ ܕܢܬܩܪܐ ܡܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ
Tim1:Epist ܢܩܛܘܠ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܢܬܩܛܠ ܂ ܡ̣ܢ ܝܬܝܪܘ ܓܝܪ ܡܬܚܙܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܘܕܦܘܣܩܢܗ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܠܐ ܝ ܡܫܟܚܐ ܗܘ̣ܬ ܆ ܕܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ¹²ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܐܝܢܗܣ ¹³ܡܪܟܒܝܢ ܐܝܟ ܚܚܐ̈ ܘܩܛܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̣̇ܪܝܪܝܢ̈ ܐܝܟ ܐܦܣܢܬܝܘܢ ܀ ¹ ܘܠXܐ ܐܚܪܢܐ . ܦܐܪܐ̈
Tim1:Epist ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ̈ ܂ ܠܚܕܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣ̇ܕܩ ܃ ܠܗܢܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܃ ܕܐܦ ܠܚܕ
Tim1:Epist ܕܡܪܢ ܃ ܠܟܝܢ ܐܢܫܘܬܗ ܕܝܢ ܩ̇ܪܝܢ ܥܒܕܐ ܂ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܥܒܪܝܢ ܠܫܘܡܗܐ ܕܥܒܕܘܬ ܐ ܘܕܥܒܕܐ ܂ ܠܘ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܝ ܕܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܇ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܚܘܝܚܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܇ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ
Ath:Inc ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܩܨܡܐ̈ ܡܠ̣ܝܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܩܨܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܢܕܚܠܘܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܐܒܘܗܝ ܀ X 4ܘܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:CathHom ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܝܛܐ̈ ܘܦܫܝܩܝ̈ ܠܡܬܒ̣ܣܝܘ ܡ̇ܢ : ܕܥܠ ܐܘܪܓܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܢܩܢܐ : ܐܝܟ
Tim1:Epist . ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ . ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ . ܡ̇ܢ XܫܘܘXܥܐ Xܩܢܘܡܐ̈- XX ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܆ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ : ܟܕ ܠܩܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܪܝܘܣ ܙ̣ܟܐ : ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܟܬܘܫܐ . ܟܕ ܠܡܕܝܢܬܗ ܦ̣ܢܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܆ ܠܣܒܐ
Tim1:Epist ܐܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܦܩܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ ܒܝܕܥܬܗܝܢ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܓܒܝܐ ܘܐܦ ܡܣܠ̇ܝܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܃ ܢܦܫܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܚܘܝܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢܬ ܒܒܣܕ̇ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܕܢܬܡܚܠ ܠܐ ܝܕܥ̇ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ ܣܘܥܪܢܐ ܡܛܠ ܕܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ . ⁵ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ
Ps-Zach:EccHist 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ ܒܛܘܡܣܐ ܂ ܒܕܓܒܪܐ̈ X ܗܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܡܛܘܢ ܠܪܗܘܡܐ ܠܘܬ ܠܐܘܢ ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂ ܡܛܠ
Tim1:Epist ܕܝܠܟ . ܡܠܦܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ ܘܬܗܘܐ . ܠܦܝܣܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܟܠ . 10 , 1ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ
DidascApost ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܕܐܢܗܪ ܠܢ ܟܕ ܐܥܒܪ ܠܠܝܐ ܘܐܝܬܝ ܡ̇ܢ X ܐܢܬܘXX ܗܝ̇ 5ܕܣܘܬܪܐ . ܘܒܡܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ . ܒܨܦܪܐ
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܝܗܘܕ·ܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܓܘܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܡܐ ܘܪܕܘܦܐ ܕܕܝܘܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܬܩܪܐ
SevAnt:CathHom ܠܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܣܘܓܐܐ ܕܪܟܫܐ̈ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܫܒ̣ܝܐ̈ ܡܡ̇ܠܠ ܗܘܐ . ܟܕ ܒܙܒܢ
ActsMiaphysites ܡ̇ܫܓܫ ܗܘܐ ܘܡܫܬܘܕܐ ܂ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕ ܢ 11ܓ̇ܙܡ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡ̇ܠܟܐ ܘܢܫܬܘܬܦ ܠܣܘܢܕܘܣ 10ܪܫܝܥܬܐ ܂ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈