simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܃ ܥܒܕܐ ܕܢ ܢܗܘܐ ܘܢܬܩܪܐ̣ ܂ ܘܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܡ̇ܢ ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܛܠ ܝܬܗ ܃ ܘܨܠܡܐ ܝ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܘܬ ܐ ܃ ܠܘ ܒܪ ܚܐܪܐ̈
MiaphysiteDocs ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ ܂ ܙ ܝܝ̇ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ 1ܚܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܃ ܝ ܥܐ
BarKoni:Schol ܕܕܘܟܬ ܣܘܩܐ ܣܝܡܝܢ 0 ܠܟܠܢܫ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܝ ܫܘܡܢܗ ܘܕܗܝܢܘܬܗ · X ·ܝ ·Xܝ ܕܥܡܐ ܂ ܢܚܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ
DidascApost ܝX ܓܝܪ ⁶⁰ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܡܕܡ ⁶ܘܠܐ ܝܗ̇ܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܐܦ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܕܢܣܒܝܢ . ܥܠ ܕܐܠܨܘ ܕܘܟܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܟܠ
SevAnt:CathHom ܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܪܥܝܬܐ̈ ܡ̣ܬܝܐ ܗܘܬ ܇ ܡܬܦܓܕܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܡܬܩܛܠܢܘܬܐ ܕܒܘܟܪܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
Tim1:Epist ܘܢܒܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܥܒܕܘܬ ܐ ܂ ܐܝܟ ܥܒܕܐ̈ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܂ 0ܐܢ ܕ ܢ ܗܕܐ ܫܟܝܪܐ ܘܡܠܝܐ ܨܐܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܢܬܠ ܡܕܝܢ ܠܡܘܫܐ
Ath:HomEpist ܗܘ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗ̇ܝ ܕܒܐܪܝܡܢܣ ܐܘ ܠܐܚܪܬܐ ܣܢܗܕܣ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܣܘܢܗܕܣ ܬܐܒܝܠܝܬܐ . X ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܘܐ ܚܫܐ . ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ . ܡܕܝܢ ܆ ܐܦܢ ܡܬܐܡܪ ܕܚܫ ܒܒܣܪ . ܐܝܟ