simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܕܠܬܚܬ ܘܐܢܫܝܐ̈ : ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܝܢ 33ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܘ . 8 , 54ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܫܝܝܝܐ ܆ ܠܘ ܥܠ 32ܣܘܥܪܢܐ̈
Eph:madCarNis ܣ̇ܦܩ ܠܗ̇ ܕܢܟܝܠ ܥܘܕܪܢܝܗ̇̈ ܕܒܗ̇ ܗܘ ܙܠܝܠܐ̈ ܐܣܓܝܘ ܡ̇ܢ X ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟܐܢܘܬܟ [6] ܢܢ 2ܢܒ̣ܨܐ ܟܐܢܘܬܟ ܟܕ
Cyr:ComLuke ܕܚ̇ܝܐ ܒܢܟܦܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܦܠܢ ܕܬܓܕܫ ܆ ܛܒܐܝܬ ܡܬܕܒܪ ܂ ܡ̇ܢ ܗܘܐ̣ ܘܡ̇ܬܕܒܪ ܂ 0ܝ ܡ̇ܥܝܕܝܢܢ ܓܝܪ ܟܐܡܬ ܐܦ ܚܢܢ ܃ ܡܛܠ ܟܠ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܕܗ̣ܘ ܦܨܝܗ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ³ܣܢܐܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܡܝܬ ܥܡ ܦܪܥܘܢ ܆ ܐܩܝܡ ܠܗ ܕܚܠܬܐ . ܘܣ̣ܓܕ ܠܗ̇ . ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܠܗ̇ܘ ܪܒܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܩܪܐ ܕܥܡܠܐ ܕܝܠܝ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܠܘܬܟ ܬܪܥܝܬܐ ܡܬܚܝܢ ܚܢܢ ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܢܓܕܫ ܠܢ . ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܫܠܝܚܐ̈ ܕܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܒܣܪ : ܠܝܘܪܕܢܝܢ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܗܕܐ . ܡܘܕܥܐ ܡܠܬܐ ܓ̣ܠܝܐܝܬ . ܕܐܝܣܪܠܝܐ̇̈ ܠܬܪܥܣܪ
Ath:Inc ܗܟܢܐ . X ܚ̇ܙܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܢ ܫܡܫܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܗܪܐ . ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝܐܝܕܐ ܐܘ ܥܝܢܐ ܐܘ ܪܓܠܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ
MiaphysiteDocs ܕܗܕܐ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܨ̇ܒܬ ܠܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܬܐܒܝܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܠܗ ܫܘܒܚܗ ܨܡܚ ܡܢܐ ܕܝܢ ܘܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܕܠܡܘܬܒܗ̇
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ 1ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ |M 116b|ܠܝ ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܗܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܕܐܩܝܡܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ 41ܡܝܬܐ̈ ܘܠܫܡܝܐ ܐܣܩܗ ܀ 9 , 61ܘܡܠܟܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ X X XXX X ܘܡܥ̇ܠܝܐ ܡܬ̣ܩܪܐ ܐܢܐ̣ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܘܪ ܠܡܚܫ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܆ ܟܘܢܝܐ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܗ̇ܢܘܢ ܫ . ̇ܟܘ ܠܗܘܢ ܣ : ܦܪܐ̈ ܆ ܟܕ ܥ : ܒܕܘ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܥܥ : Xܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܗܟܢܐ ܀ ܡܢܗܘܢ
Tim1:Epist ܕܬܡܝܗ ܡܘܠܕܗ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܡܪܐ ܃ ܕܗ̇ܘ ܡܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܬܡܝܗ ܡ̇ܢ ܐܘ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܬܬܘܕܐ X0 ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܃ ܐܘ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ܕܗܠܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܠܦ . ܘܠܡܠܬܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܝܠܬܐ ܐܝ̣ܦ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܝܬܐ̈ . ܚܕܐ ܡܫܬܩܠܐ ܘܚܕܐ ܡܫܬܒܩܐ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ
DionAr:MystWritings ܕܐ̣ܨ ܛܠܝܘ ܠܘܬ ܗܘܠܐ : ܘܢܦ̣ܠܘ ܡܢ ܡܬܝܐܒܢܘܬܐ ܪܛܒܬܐ : ܡ̇ܢ ܫܚܪܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܡܬܝܐܒ ܠܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܘܠ ܝܘܡ ܣ̇ܠܩ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܘܡܕܢܚ ܡ̇ܢ ܘܒܬܫܒܝܝܬܗܘܢ̈ ³X X ⁴ܝ ܟܠ X ܝܕܬܫܝܐܐܡ̇ܪܝXXܝX¹ܚX ¹ X
IšoMerv:ComOT ܕܡܠܝܢ ܪܘܫܥܐ ܣܓܝܐܐ ܇ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܕܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܬܪܫܥ ܣܓܝ . ܐܙܕܗܪ ܠܡ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܣܡ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܗ ܕܚܣܝܐ ܐܡܒܪܘܣܝܘܣ ܃ ܡܢ ܣܝ̇ܡܗ ܕܝܢ ܢܫܘܪ ܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ܡܪܚܘܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܬܥܗܕ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܐܚܪܝܬܐ . ܐܫܬܕܪܬ ܕܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܡܐܡܪܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܢܬܕܡܪ XXX ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܬܐ ]ܣܝܡܐ ⁵[ܐܓܪܬܐ ܆ ܕܐܬܟܬܒܬ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܐ ܕܟܘܪܣܝܗ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܝܢܐ ܬ ܐܝܬܘX ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕXܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܕܝܢ ܬܘܒ ܆ ܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܩܢ̣ܐ ܪܒܘܬܐ ܡܕܡ ܂ ܘܐܦܢ ܐܝܟ ܣܘܪܛܐ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܕܘܟܬܐ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܒܓܘܫܡܐ ܂ ܟܠ ܡܕܡ