simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܩXܡܝܗܘܢ ܂ ܘܡܛܘ ܠܣܘܪܝܐܐ ܂ ܘܐܬܚܫܒܘ ܕ̇ܢܫ̇ܪܘܢ ܡ̇ܢ ܥܠ Xܡܢ ܘܥܠܘ ܠܐ̇ܬܪܐ ܕܩܠܝܩܝܐ ܂ ܘܐܬܬܙܝܥܬ̇ ܐܪܥܐ
SevAnt:CathHom ܝ̇ܗܒ ܢ̇ܝܚܐ ܘܕܘܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ . ܠܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܕܡ̣ܘܬ ܡ̇ܢ ܣ̣ܥܪܘ ܇ X X ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܝܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܦ̣ܠܚܘ ܇ ܘܠܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܟܝܢܗX ²⁹ܠܐ ܐܬܒܪܢܫ ܡ̣ܢ ܡܠܬܐ | 484|ܐܠܗܐ : ܗܘ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܝܗܒܬ ܠܡ ܠܚܣܝܟ ܕܢܚܙܐ ܚܒܠܐ . 3 , 47ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗ
Tim1:Epist ܒܡܠܬܐ ܂ ܟܠ ܚܝܐ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ ܘܡܠܝܠܐ ܆ ܐܪܐ ܡ̇ܢ ܝ ܕܠܐ ܪܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܘܡܠܝܠܐ ܘܚܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܟܠ ܡܠܝܠܐ
Tim1:Epist ܕܡܪܢ ܒܗܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܕܡܕܒܪܢܐ̈ . ³¹⁶ ܗܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܕܢܒܝܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ . ܗܢܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܫܠܝܚܐ̈ ܕܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܒܣܪ : ܠܝܘܪܕܢܝܢ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܗܕܐ . ܡܘܕܥܐ ܡܠܬܐ ܓ̣ܠܝܐܝܬ . ܕܐܝܣܪܠܝܐ̇̈ ܠܬܪܥܣܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܠܐܟܐ̈ ܐܡܝܢܝܢ ܨܐܕܘܗܝ ܃ ܟܕ ܣ̇ܠܩܝܢ ܘܢܚ̇ܬ ܂ ܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܫܦܝܪ ܐ̣ܡܪ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܚܙܐ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܥܒ̣ܪ ܥܕܢܐ ܃ ܗ̇ܢܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܫ̣ܪܝ ܐܢܘܢ ܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܘܠܘ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܡܠܘܢ ܐܬܩ̇ܛܦܘ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi : ܠܘ ܕܝܢ 9ܕܓܠܐܝܬ ܡܬܐܡܪ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ . 19 , 3 ܡ̇ܢ ܗܝ̈ . ܘܠܐܠܗܐ ܐܟܚܕ ܘܠܡܠܬܗ 8ܘܠܘܪܚܗ . ܐܢ ܗܘ̣ ܕܒܫܪܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܢܐܡܪ ܂ ܠܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܀ ܢܘܣܦ ܕܝܢ ܇ ܡܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܬܟܫܦܬܐ̈ ܥܡ ܓܥܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܩ̇ܪX ܀ ܘܢܟܦܘܪ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܒXܠܐ ܩ̇ܢܐ ܗܘܐ ܦܐܪܝܣܝܐ X ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܂ ܃ · ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܂ ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܒ ܂ ܗ̣ܘ
Eph:madChurch ܕܐܣܟܠ ܒܢ X ܘܐܢ ܕܝܢ ܟܝܢܢ ܪܒ ܪܒܐ ܗܝ ܕܢܫܒܘܩ ܠܢ ܝ 14ܝܕܥܐ ܡ̇ܢ ܘܐܛܥܝܢܢ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܛ̇ܥܐ ܕܐܢ ܡܚܝܠ ܗܘ ܟܝܢܢ ܙܟܐ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܝܐ ܗ̇ܘ ܝ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܒܣܪܐ ܆ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܛܝܒܐ ܆ ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܟܪܝܗ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܨܒܝܢܐ̈ ܗܪܟܐ ܡܚܘܐ ܂ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܗ ܡܬܐܫܕ ܩܢܘܡܗ ܕܐܒܐ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܚܒܘܟܝܐ ܕܪܫܝܥܐ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܝܐ ܠܗܘܢܐ ܕܐܘܠܕܗ ܇ ܥܡ ܚܬܝܬܘܬܐ ܡܚܘܐ ܃ ܘܠܘ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܫܟܚܬ ܂ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܐ ܠܐ ܝܝܝX ܚܙܝܬܗ̇ ܆ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܬܐܕܘܪܘܣ ܗ̇ܘ ܠܡܦܝܕܐ ܕܥܕܬܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܐ ܂ ܠܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܕܠܘ ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܥܡ̣ܕ ܃ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܬ̤ܥܒܕ ܃ ܗ̇ܝ ܕܣܟ ܠܐ ܐܬܟܪܗܬ̤ ܘܠܐ ܛܥܫܬ̤ ܂ ܐܢܗ̣ܘ
IsaacNin:memColl ܕܡܣܬܟܠܢܐܝܬ ܡܨ̇ܠܐ ܇ ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܓܘܢܐ ܕܥܡ ܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܡܥ̇ܬܕܐ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܘ ܓܪܝܣX . ܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܕܟܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܘܒܦܠܓܐ 5ܕܐܠܗܐ̈ : ܐܝܟ ܕܒܫܘܘܕܥܐ̈ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ X ܡ̇ܢ 35ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢܢ 4ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܬܠܬܐ : ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܣܓܝܐܘܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܡܩܒܠܘ : ܘܒܒܪܬX ܩܠܗ ܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܡܪ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ⁶ܘܐܦ ܠܘܬ ܐܕܡ ܆ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܢܣܓܕܘܢ ܕܝܢ ܠܚܪܢܐ̈ ܠܒܪ ܡܢܗ ܇ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ̇ ܂ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܫܘܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܢܬܟܪܗܘܢ̇· ܘܢܬܪܚܩܘܢ