simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܡܪ · ܙ ܝX· X0ܕܥܒ̣ܕܬ ܡܐܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܫܬܝܢ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܢ ܡ̇ܢ ܂ ܠܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܝܗܒܐ ܦܐܪܐ ܒܬܠܬܐ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܡܛܝ̣ܗܝ ܕܢܡܠܠ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܇ ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܝ ܕܡXܛܝܒ̈ ܘܡ̇ܩܠܐ ܥܠ ܚܫܐ̈ ܇ ܘܕܠܗ̇ܘ
Eph:memHom ¹ܕܒܢܘܪܐ ܡܫܢܩܝܢ ܠܗ X X5ܡܘܢ ²ܢܥܒܕ ³ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܚܪܬ XX --⁸ܠXXX 1ܠܓܘ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܚܐܫ ܬܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ ܂ ܡ̣ܢ ܩܘܠܣܐ̈ ܐܩܦ ܒܪܫ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ XX ܡܥܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗ ܂ ܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܃ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܆ ܘܪܒܘ̈ ⁶⁷⁶ܟܟܪܝܢ̈ ܕܚܘܒܬܐ̈ ܠܒܪܘܝܢ ܆ ܘܡܘܬܐ ܕܚܠܦ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ |T80b|ܚܠܦܝܢ ܣܥ̣ܪ . 7X8ܚܢܢ ܓܝܪ ܚܝܒܝܢ ܗܘ̣ܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܗܝܡܢܝܢ ܡ̇ܢ ܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ
BarṢal:LuqArabs ܦܠܓܬ : ܠܢܘܗܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ¹¹ܣܕܩܬ . ¹²ܐܠܐ ܚܕ ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܢ ܐܢܕܝܢ ܠܗ̇ܢܐ ܬܦܠܘܓ : ܘܬܪܚܩ ܠܡܢܬܐ ܡ̣ܢ ܡܢܬܐ ܩܠܝܠ : ܠܗ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܒܕܡܘܬ ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܒܬܠܬ ܢ ܘܒܫܬܝܢ ܝ ܘܒܡܐܐ ܡܪܒܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܗ ܡܢܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ
IšoAdiab:Epist ܡܛܠܬܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܗ̣ܢܘܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܢܪܗܛܘܢ ܠܘܬܗ ܂ Xܢܗܘܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܢܘܟܪܝܘܬܐ ܡܣܟܠ ܂ ܒܪܐ ܕܝܢ ܝܝ ܒܝܬܝܘܬܐ ܂ ܘܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܢܩܪܝܘܗܝ ܐܢܫ ܐܘ ܢܥܒܕܝܘܗܝ ܡܫܥܒܕܐ ܐܘ ܥܒܕܐ ܂ ܥܒܕܐ
BarṢal:ComGosp ܕܒܩܠܝܠ ܡܗ ܡܢ ܃ ܗ ܂ ܒܥܘܬܪܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܠܝܠ ܠܘܬ ܦܚܡܐ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܗܒܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܢܘܢܐܝܬ ܣܝܒܪܘ ܗܪܟܐ ܡܣܟܢܘܬܐ ܀ ܀
Tim1:Epist ܦܓܪܢܬܐ ܡܫܠܚܐܝܬ ܂ ܝ ܒܥܢܝܢܐ ܕܝܢ ܘܒܡܠܬܐ ܡܠܘܢ ܂ ܘܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܡ ܡܠܬܐ ܒܠܒܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܘܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܢܕܠܝܗ̇ ܂ ܠܘ ܒܚܙܬ ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܬܪܝ ܐܬ̇ܐ ܠܐ ܢܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܃ ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܢ ܩ̣ܪܒ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܃ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܐܠXܐ ܡܠܬܐ̣ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܗܝܟܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܕܝܠܝܬܗܘܢ̈ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܘܙܓܐ ܢܛ̣ܪܬ̇ ܂ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܥܓܠ ܠܢ ܟܐܦܐ ܡ̣X 0ܝ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܆ ܘܚ̣ܪ ܘܚ-ܙܝ ܡ̇ܢ ܩܒܘܪܐ ܆ ܟܕ ܕܢ̣ܚ ܫܡܫܐ ܆ ܘܐܡ̇ܪܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܢܦܫܗܝܢ ܆
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܒܕܚܠܬܐ ܢܩ̇ܕܡ ܢܬܪܐܐ ¹ܐܢܘܢ ܘܢܩ̇ܕܡ ܢܪܕܐ ܒܝܕ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܢ̣ܣܒܬܘܢ̣ ܪܘܝܐ ܕܣܝܘܡܘܬ ܒ̇ܢܝܐ . ܨ̇ ܒܐ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܗܝ ܡܠܝܠܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܚܒܠܐ . ܡܦܩ : ܒܪܘ]ܚܐ : ܕܨܝܕ : ܗܢܐ ܀ ⁷ [ܕܡܩܒܠܢܐ
BarṢal:ComGosp ܕܩܡܨܐ ܗܘ̇ ܦܪܘܚܐ ̤· ܘܕܒܫܐ ܟܝܢܝܐ ܂ ܕܡܢ ܫܚܝܢܘܬ ܐܬܪܐ ܡ̇ܢ ܗܘ̇ ܡܪܝܪܐ ܂ ܕܥ̇ܒܕܢ̈ ܕܒܘܪܝܬܐ̈ ܕܒ̣̇ܪܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈
SynOr ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܡܘܬܐ ܐܘ ܚܕܐ ܡܢ ܡܟܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܘܟܒܐ ܐܘ ܒܘܠܒܠܐ ܆ ܡܥܠ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܐܘ
MiaphysiteDocs ܕܨܥ̇ܪ ܠܩܢܘܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܚܒ̇ܠ ܛܟܣܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗ̣ܘ ܠܓܡܪ ܠܩܛܐܓܪܢܘܬ ܐ ܠܐ ܢܬܩܒܠ ܂ ܐܝܟ