simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫXXܗ ܃ ܘܒܬXܟܢ ܐܘܣX ܆ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܬܪ-ܥXܢ ܇ ܝ Xܠܘܒܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܝX ܥܒܕܐ Xܪܒ̈ ܡ̣ܢ ܡ̣ܪܗ ܇ ܘܠܐ ܫܠܝܝܢܐ ܕܪܒ ܡ̣ܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܦܫܐ ܡܬܚ̇ܡ ܐܢܐ . ܘܟܕ ܣ̇ܓܝ ܪܐܓ ܐܢܐ ܕܐܚ̇ܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܡܣܒܪܝܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܡܘܬܐ
SergStyl:epLuqJew X . XXܕܡܫܬܘܦ X ³ܥܡܟܘܢ . . 14ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܒ : ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܫ ܡ̇ܢ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܡܥܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ]ܝ[ܟܘܢ ܘܥܠ
SevAnt:LuqJul ܐܬܦܬܚܘ ܦܓܪܐ̈ ܕܝܢ ܣܓܝܐ̈ ܐ Xܕܩܕܝܫܐ̈ ܩܡܘ ܘܐܬܚܘܝܘ ܡ̇ܢ ܕܫܝܘܠ ܐܣܬܪܕܘX ¹ܡܢܗ · Xܫܒܩܘܗ̇ ܠܫܝܘܠ . ܘܩܒܪܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܠܡ ܝܗܒ ܪܝܫܝ ܡܝܐ̈ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܕܡܥܬܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܝ̇ܕܥ ܕܢܐܠܐ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܢ 5ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂
SevAnt:LuqGramm ܐܡ̣ܪ ܐܝܟܐ ܣܝܡ ܠܥܙܪ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܡܩ̣ܝܡ ܗܘܐ ܂ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝXܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܕܐܢܫܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ Xܐܠܗܘܬܐ ܂ ܕܡܩ̇ܝ̣ܡ ܓܝܪ 1ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܕܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܣܛܘܪܝXܣ ܗܟܢܐ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܣ ܂ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܚܝܠܐ̣ ܘܡܢ ܫܘܒܚܐ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܂ ܟܠܡܕܡ ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܛܒܬܐ̈ ܂ ܝ ܐܬ ܂ ܠ̣ܕ ܓܝܪ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܂ ܘܡܠ̣ܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܡܫܡܗ ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܠܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܆ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܠܦܓܪܐ ܇ ܩܘܝ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܓܝܪ ܕܟܢܝܫܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗ̣ܘܬ ܇ ܟܕ ܚܝܕ ܠܗ
ActsMarMaʿIn ܕܡܥܝܩ ܐܘ ܡܗܪ ܠܚܕ ܡܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܐܘ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̇ܢ 59 . ‏ ‏ܘܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܫܒܘܪ ܠܟܪܘܙܐ̈ ܕܢܩܪܘܢ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ .
SevAnt:LuqGramm ܩ̇ܢܛܝܢ ܃ ܕܕܚ̇ܠܝܢ ܕܕܠܡܐ ܢܬܟܣܣܘܢ ܕܡܫܠܚܝܢ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܃ ܓܕܫܐ ܘܕܢܦܘܫ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܘ ܡܢ ܗܕܐ
Tim1:Epist ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܂ ܫܘܚܬܐ ܕܝܢ ܕܫܡ ܥܒܕܘܬ ܐ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܝ ܂ ܡܕܝܢ ܡܪܢ ܒܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܕܗܒܐ
SevAnt:LuqJul ܐܫܬܘܬܦ ܒܚܫܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܟܬܪ ܘܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ ܡܦܪܫܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܠܦܝܢ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܢ ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܕܒܡܕܢܚܐ ܕܚܠܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܕܛܪܝܒܘܢܐ̣ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܂ Xܘܝ̇ܝXܘܣ· ܡ̇ܨܠܐ -· ܗ̇ܘܝܬ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܟܕ ܗܘ̈ ܟܝܢܐ ܐܝܟ |X228|ܕܐܡܪܢܢ . ܘܒܥܒܕܐ³⁴⁶ ܡ̇ܢ : ܘܗ̇ܘ ܕܒܬܘܣܦܬܐ : ܒܕܡܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܡܬܐܡܪ . 6 , 5ܗܘܝܘ̈
BarṢal:LuqArabs ܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܐ : ⁵⁴ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܫܡܠܝ ܣܛܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܟܚܕ ܡܢ ܡܠܐܟ̇ܐ : ܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܗܘܐ ܣܛܢܐ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢ
Tim1:Epist ܟܝ ܥܠܬܐ 28ܡܣܘܚ ܗ̇ܘ ܕܡܣܘܚ ܆ ܡ̣ܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܟܝ . 29ܫܟܘܬ ܡ̇ܢ ܬ : ܘܒܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܐܟܚܕ 27ܘܒܗܠܝܢ ܕܝܠܢ . ܕܡ̣ܢ ܐܝܕܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܆ ܒܡܠܦܢܘܬẌ ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܩܒܠܝܢ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܙܢܐ ܥܦܝܦܐ ܝܬܪܝܢ̈ ܂ ܩܕܡܐܝܬ
IšoMerv:ComPs ܕܡܢ ܠܓܘ ܐܠܗܘܬܗ ܗܘ̣ܬ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܩ̇ܪܐ ܡ̇ܢ ܠܡ ܚܢܢ ܒܣܝܡܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܩܪܗ̇ ܕܝܢ ܠܐܢܫܘܬܗ ܠܒܘܫܐ ܆ ܐܝܟ