simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܘܪܥ̇ܝܝܬܐ : ܡܪ̣ܒܪ ܡ̇ܢ ܠܡܪܥܝܬܐ ܠܘܬ ܪܥ̣ܝܐ
Tim1:Epist ܓܫܘܡ ܠܘ ܒܝܬ̣ܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐ ܟ ܝ
SevAnt:LuqJul ܕܒܦܓܪܐ . ܪܒ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܚܘܠܡܢܐ ܕܝܠܗܘܢ
Cyr:ComLuke ܡܠܘܢ ܐܬܩ̇ܛܦܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܒ̣ܪ ܥܕܢܐ ܃
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܒܪܢܫ ܆ ܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܒܒܣܪ ܂ ܠܐ
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܒܗ . ܡ̇ܢ X ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܝ
SevAnt:CathHom XXXXXX ܘܫ̣ܒܩ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ¹ܗ̇ܝ ܕܥܕܐ :
Tim1:Epist ܡܪܢ ܃ ܒܪܘܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܕܥܒܝܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܗܘܐ . ܕܒܓܪܒܐ ܡ̇ܢ . ܡܟ̣ܬܡ ܗܘܐ
Tim1:Epist ܏⁸ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܫܬܘܫܛ
Cyr:ComLuke ܐ̣ ܂ ܐܫܬܐ̇ܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
ActsMiaphysites ܒܛܟܣܗ X ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܬܓܡܐ̈
SevAnt:LuqJul X ܠܐ : ܡ̇ܢ : ܓܝܪ :
SevAnt:Epist . ܡܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܚܫܘܫܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܢ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܕܚܠܬܐ ܐܗ̇ܡܝܢܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܡܪܢ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܢܐܙܠ ܂ ܡܠܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܦܢܐ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܪܢܫܐ .
SevAnt:CathHom ܕܢ̣ܥܛܝܟ̈ X ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܩ̇ܕܝܡܐ ܗܘܬ
SevAnt:CathHom ܗܕܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܘ̇ ܕܫܕܪܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ