simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܃ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܕܝܢ ܂ ܡܪܐ ܕܝܢ ܃ ܘܠܐ ܂ X X ܂ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܐܦܠܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܒܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܂ ܥܒܘܕܐ ܡ̇ܢ ܂ Xܝܝ ܂ ܝ ܕܝܢ ܠܘ ܕܒܪܝܐ̈
JacSer:Epist ܟܠ ܟܬܒܝܢ̇̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ̇ ܐܝܬܝܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܘܡܒ̣ܥܕ ܘܡ̇ܥܠܝ ܡ̇ܢ ܘܦܘܡܐ ܕܡ̇ܦܩ ܦܬܓܡܐ̈ ܂ ܘܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܡܪܟܒܝܢ ܡ[ܫܬܡܥ]ܝܢ
Tim1:Epist ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܣܩܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܂ ܐ ܢ ܐܪܐ ܘܠܘ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܒܝܬ ܝ ܡ̇ܢ ܘܣܢܐܐ̈ ܂ ܟܝܢܐ ܐܠܗܐ ܐܘ ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܂ ܐܠܐ ܟܝܢܐ
SevAnt:LuqJul ܒܦܓܪܐ ܕܡܟܢ ܠܡܚܫ : ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ : ܘܡܚܘܝܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܕܚܫ ܠܐ ܚܫܘܫܐܝܬ : ܒܗ̇ܝ ܕܚܫ
Ath:Treatises ܗܘ ܕܝܢ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܗܘܢܗ ܕܡܪܝܐ . ¹ܗܘܢܐ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡ̇ܢ ܨܝܕ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܚܐ ܠܘܬ ܦܓܪܐ .
ChalcedWrit ܕܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ : ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܝ 6 ܗܘܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐܪܒܥܝܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܣܒ ܡܢܗ ܐܘ ܢܘܟܪܝ ܒܐܘܣܝܐ . ܐܠܐ X ܐܢ ܗ̣ܘ