simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ²ܕܩܪܝܒ ܗ̇ܘ ܡܕܡ XX ܫܘܥܒܙܐ . ܘܫܝܢܐ XX ¹ ܝX ܡ̇ܢ ܆ ܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ¹ܬܫܐܠ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܩܕܡ ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܣܥ̣ܪܬ ܐܢܘܢ ܇ ܐܠܐ ܫܐܠ ܡܛܠ ܡܚܘܬܐ̣ X ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܦܓܪܢܝܐ̈ X ܕܬܘܒ ܡܚܬܝܢ ܠܟ ܠܗܘܢ ܆ ܠܐ ܬܫܐܠ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܐܚܪܢܐ X ܥܒ̣ܕ X ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܫܪܪܐ ܇ ³ܘܛܝܒ ܢܦܫܟ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܚܪܬܐ ܚܠܦ ܐܚܪܬܐ̣ ܐܘ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ⁸ܕܡܚܒ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܢ̇ܛܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ XO⬩ 40ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝܫܘܥ Xܢ ܐܡ̣ܪ ܕܥܒܕ ⁷ܒܟܣܝܐ̣ ܕܐܒܘܟ ܢܬܠ ܠܟ ܒܓܠܝܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܣ̇ܡܟ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ ܘܐ̇ܚܕ ܪܥܝܢܗ̣ ܩ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܢܦܫܗܝܢ ܐܬܝܢ̣̈ ܐܢ ܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܛܘܫܐ ܘܕܟܝܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ¹⁷ ܗܘ ܛ̇ܥܐ ܠܗ ܫܘܒܚܗ ¹⁸ܕܐܠܗܐ ܘܥܘܬܪܗ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ̣ ܝ ܘܣ̇ܡܟ ܢܦܫܗ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܕܡܗܠܟ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܒܨܢܝܥܘܬܐ̣ ܠܐ ܬܥܒܪ ܡܢܗ ܥܩܬܐ . 8ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ |ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܘܪܒ ܢܦܫܟ̣ ܡܕܟܝܢ̈ ¹ܠܒܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ² X
AbbaIs:Ascet ⁷ܗܟܝܠ ⁸ ܕܚ̇ܐܣ ܥܠ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ̣ ܠܝܓ ܠܝܓ ܢܦܨ ܡ̇ܢ . ܡܪܬܗ̇ ܓܝܪ ܡܚܝܐ ܠܢܦܫܐ̣ ܘܡܝܬܐ ⁸ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ . X
AbbaIs:Ascet ܕܝ̇ܨܦ ܕܢܛܕ̇ ܡܫܟܚ ܕܢܫܬܘܙܒ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ XX ⁸ܘܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܠܕܢܝܬܐ ⁷ XX XX 12]ܗܠܝܢ ܛܒܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܡܚܒ ²ܢܦܫܗ ܡܘܒܕ ܠܗ̇ : ³ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܢܘܒܕܝܗ̇ ܡܛܠܬܝ ܡ̇ܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܐܡ̣ܪ ¹ ܗܘܐ ܒܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ :
AbbaIs:Ascet ܗ̣ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̣̈ ܐܠܐ ܠܐ ܡܘܥܝܢ ܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܢ ܡ̇ܢ ܇ ¹ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܟܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ . ܙܪܥܝܢ
AbbaIs:Ascet ܝX X ܚܕܐ | ⁵ܢܥܪܘܩ̣ ܘܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܚܒ . 4ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܠܡܦܪܫ ⁴ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܇ ܘܡܢ ܗ̇ܝ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܕܝ̇ܕܥ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܗ̣ܘ ܝ̣ܕܥ XX¹ ܡܪܝܪܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܝX X ܚܕܐ | ⁵ܢܥܪܘܩ̣ ܘܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܚܒ . 4ܟܘܠ
AbbaIs:Ascet ܕܣ̇ܒܪ ²ܕܡܫܡܫ ܠܐܠܗܐ̣ ܘܠܐ ܡܦܓܕ ܠܫܢܗ̣ ܐܠܐ ܡܛܥܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܝܐ ܗܝ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ . Xܝ X X0ܘܬܘܒ ܝܥܩܘܒ ¹ܐܡ̣ܪ :
AbbaIs:Ascet ⁷ܪܗܛܝܢ̇ X ܚܕ ܗܘ ⁸ܕܝܢ ܢܣ̇ܒ ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ . ܡܢ̣ܘ ⁹ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ : ܠܐ |ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܪܗܛܝܢ̣ ܟܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܢܚܒ ܢܦܫܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ̣ Xܝ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܇ ܘܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܦܝܫܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܡܝܬܐ̣ ܦܐܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܝ̇ܬܝܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܫܒ̇ܩ ܒܬܐ̣̈ ܐܘ ܐܚܐ̈ ܐܘ ܐܚܘܬܐ̣̈ ܐܘ ܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ̣ ܐܘ ܡ̇ܢ ܘܬܕܘܢܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܛܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . X ܘܟܠ
AbbaIs:Ascet ܕܐ̇ܬܐ XܝXXX ܠܘܬܝ̣ ܘܠܐ ܣ̇ܢܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܫܟܚܘ X⁸ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ⁷ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܕܓܒܝܗܝ ܇ ܐܢ ¹0ܕܝܢ ܘܡܬܟܬܫ ¹¹ܐܢܫ̣ ܠܐ ܡܬܟܠܠ ܐܢ ܡ̇ܢ ⁷ܘܡܬܚܕ ܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ⁸ ܕܥܠܡܐ̇ ܘܡܫܟܚ ⁹ܠܡܫܦܪ ܠܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ³ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ²ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ̇̈ ܡܛܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܐܚܝܢ̈ . ܘܬܘܒ :