simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ ܒܝ ܒܡܠܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܝ ܕܛܠܐ ܟܠ ܥܠ ܐܡܪܐ̈ ܕܥܢܗ̈ ܇ ܘܐ̣ܡܪ ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ Xܝ X ܐܚܝܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܟܠ ܃ ܒܘܠܝܬܐ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܆ ܝܬܝX ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܗ ܐܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܕܢ ܃ ܠܟܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܩܒܠܬܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܟܚܘ ܚܝܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܘܟ ܇ ܘܚܬܝܬܘܬܐ ܕܫܪܪܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܚܙܝܐ ܇ ܟܠ ܝܨ̣ܦܘ Xܕܒܛܟܣܐ ܢܐܡܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܘܟ ܡܬܚܙܝܐ ܕܩܐ̇ܡ ܃ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܬܗ ܂ ܬܘܒ ܐܦ ܡܪܢ ܥܒܕܗ̇ ܟܠ ܕܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܆ ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗ̇ ܂ ܗܕܐ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܦܟܬ̣ ܗܘܬ̣ ܠܕܘܟܬܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܚܫܐ ܝ ܟܠ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚܝܗܝ̈ X ܠܦܓܪܐ ܕܣܝܡ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܃ ܗ̇ܝ ܕܠܗܢ̇ܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܒܨܪܐ ܗܘܬ̣ ܆ ܝ̇ܨܦ ܟܠ ܠܗܠܝܢ ܕܨܒ̇ܝܢ ܕܢܐܠܦܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܝX ܂ XܝX X ܐܣܬܥܪܬ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܦܪܘܣ ܕܚܦܝܛܝܢ ܠܡܬܓܘܣܘ ܒܥܫܘܩܝܐ ܕܗ̇ܝ ܕܡܪܩܘܣ ܡܘܕܥܐ ܟܠ ܕܠܐ · ܙ ܝ ܝX ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܂ ܡܣܬܒܪܐ ܕܝܢ ܠܛܠܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܫ̣ܒܩ · ܙܝܝX· ܢܦܫܗ ܃ ܐܪܦܝܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܟܠ ܠܗ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܨ̣ܒܐ ܕܢܟܬܪ ܠܬܚܘܡܗܝ ܕܟܝܢܐ ܇ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܕܕܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃ ܣܦܩܬ̣ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܟܬܒ ܂ ܟܕ ܛܒ ܟܠ ܒܡܠܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܐܬܚܫܚܘ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܂ ܟܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܦܪܘܣ ܇ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܫܚܢ̈ ܠܢܝܫܐ X0ܕܬܫܥܝܬܗܘܢ ܟܠ ܠܐ ܡܒܨܪܝܢ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܟܕ ܡܫܪܝܢ ܠܡܐܡܪ ܃ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܫ Xܕܒܨܒܝܢܟ X Xܝܬ ܂ ܟܕ ܪܒܘܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܠܘܬܗܘܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܠܘܬ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܃ ܡܫܬܘܕܥ ܂ ܝXX ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܠܘܬ ܡܠܐ̈ Xܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ·X ܝܝX · ܢܩܪܘܒ ܇ ܟܠ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܆ ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܣܒܪ ܥܠܝܗܝܢ ܕܝܬܝܪܬܐ ܐܢܝܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܫ ܃ ܐܠܐ ܥܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܃ ܟܠ ܂ XܝX ܂ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܂ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܪܡ̇ܐ ܠܘ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܚܝ̇ܪܝܢ ܒܚܫܐ ܘܒܗܘ̇ ܕܡܬܚܙܐ ܟܠ ܗܢܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܕܚܫܐ ܆ ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܦ ܐܢܬ ܠܥܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܦܪܘܣ ܥܬܝܕܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܩܕܡ ܓܝܪ ܐܦ ܗܘ ܂ ܡܪܢ ܟܠ ܃ ܕܡܢܗ̇ ܐܢܐ ܠܥܢ ܟܠܢܫ ܡܬܝܕܥ ܐܢܐ ܂ ܘܗܐ ܗܢܝܢ̈ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܣ̣ܒ ܘܗܘ̣ܐ ܠܢ ܡܨܝܒܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܂ ܣܦ̇ܩ ܕܝܢ ܟܠ ܕܝܠܗ ܡܩܒܠܝܢܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ̇ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܣ̣ܒ ܃ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܢܥܬܕ ܠXܙܝܠܝܢ 0ܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܂ ܟܠ ܢܩܝܦܐ ܠܗ̇ ܂ ܨܒ̇ܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܆ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܣܥܪܬ ܥܠ ܐܦܝ ܦܘܪܩܢܗܘܢ ܂ ܐܠܨܐܝܬ ܓܝܪ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܠܗ ܕܥܘܢ ܟܠ ܝ ܃ ܟܕ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܠܝ ܇ ܠܗܘ̇ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܦܘܩܕܢܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܡܗܝܢ̈ ܆ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܟܠ ܃ ܕܡܛܠܗܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܥܠܝ ܪܡܪܡܗ ܆ ܘܝܗܒܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ