simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܩܢܝܢܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܟ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܟ ܨܝܕ ܡܪܢ ܠܐ ܐܙܠܝܢ : ܐܢ ܟܠ ܕܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܕܒܕܓܘܢ ܐܬܓܒܝ ܠܡܣܬܪܩܘ ܦܪܘܫܐܝܬ ܡܢ
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܚܢܐ ܥܡܟ ܠܡܚܐ ܒܢܝܫܟ ܘܒܕܘܒܪܟ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܪ . ܩ ܠܟ ܟܠ ܆ ܘܕܐܢܬܬܐ ܘܕܒܢܝܐ̈ ܆ ܘܕܡ̇ܚܒܢܐ̈ ܘܚܒܝܒܐ̈ ܆ ܘܡܢ
Shub:BookGifts ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ : ܘܐܦ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܦܣܩ ܇ ܐܢ ܟܠ ܕܐܬܢܨܚܘ ܒܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܨܥܝܐ̈ ܘܐܣܬܪܩܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܢ
Shub:BookGifts ܡܕܡ ܢܓܕܐ ܠܢ . ܘܕܢܘܕܥ ܥܠ . . . ¹³ II . . . ( 1 . ) ܟܕ ܨܪ ܠܢ ܟܠ ܕܠܘܬ ܒܪܘܝܢ . ܘܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܕܒܢ ܇ ܗ̣ܝ ܕܠܘܬܗ ܠܥܠ ܡܢ
Shub:BookGifts ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܨܐ ܐܢܫ ܡܬܪܚܩ ܡܢ ܐܬܪܗ ܘܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܟܠ . ܡܢ ܟܠܗ̇ ܬܚܬܝܘܬܐ ܕܡܠܝܘܗ̇ ܚܫܐ̈ ܘܚܛܗܐ̈ . ( 2 . )
Shub:BookGifts ܣܘܢܩܢ ܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐ ܕܗ̇ܘܐ ܠܐܚܐ ܒܟܘܪܚܗ : ܘܡܦܪܢܣܢܗ ܟܠ ܚܝܝܢ̈ ܘܡ̇ܠܟܢ ܘܡܪܢ . ܗܘܝܘ ܐܬܪܟ ܕܝܠܟ ܐܦ ܒܝܬܟ . ܥܠ
Shub:BookGifts ܡܠܐ ܐܘ ܣܘܥܪܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܬܚܡ ܆ ܒܫܘܦܪܐ ܟܠ ( 6 . ) ܗܕܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠܚܟܝܡܝ̈ ܒܣܒܪܗܘܢ .
Shub:BookGifts ܟܕ ܕܒܒ̇ܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܆ ܘܢܚܐ ܒܗܘܢ ܕܠܐ ܥܘܟܪ ܒܡܪܢ . ܟܠ ܛܒܐ̈ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܘܐܝܢܐ ܕܢܛܪ ܠܗܘܢ ܦܪܘܫܐܝܬ :
Shub:BookGifts ܢܣܝܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܢܗܘܐ ܩܕܝܡ ܒܫܠܡܗ ܘܪܟܝܢ ܟܠ ܕܡܬܝܬܪܝܢ ܘܠܚܛܝ̇ܐ ܕܬܝܒܝܢ . ܗܕܐ ܗ̣ܝ . ܕܒܠܒܗ ܠܬܚܬ ܡܢ
Shub:BookGifts ܐܢܫ ܒܛܟܣܗ ܘܒܪܘܚܗ . ܐܝܟ ܬܚܬܝܐ ܘܙܥܘܪܐ ܕܟܠܢܫ . ܕܬܫܠܡ ܟܠ . ܘܢܗܘܐ ܩܕܝܡ ܒܫܠܡܗ ܘܪܟܝܢ ܒܣܓܕܬܗ ܦܪܘܫܐܝܬ ܠܘܬ
Shub:BookGifts ܐܟܘܬܗ̇ . ܘܐܫܠܛܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܢܬܡܟܟ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܠܡܘܬܐ ²⁵ܕܚܘܩܗ̇ ܬܚܬܝܐ ܇ ܘܒܗ̇ ܐܣܩ ܘܪܡܪܡܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
Shub:BookGifts ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܢܬܡܟܟ ܐܚܝ̈ ܢܬܡܟܟ ܆ ܕܢܡܢܥ ܨܝܕ ܡܟܝܟܐ ܟܠ ܇ ܘܒܗ̇ ܐܣܩ ܘܪܡܪܡܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܟܘܬܗ̇ . ܘܐܫܠܛܗ̇ ܥܠ
Shub:BookGifts ܡ̇ܠܟܘܢ̈ ܫܠܝܛ ܗܘ̣ܐ ܒܕܟܝܘܬܗ . ܡܘܟܟܗ ܙܟܝܗ ܠܚܙܩܝܐ ܟܠ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܡܘܟܟܗ ܐܪܝܡܗ ܠܕܘܝܕ ܥܠ ܫܐܘܠX ܇ ²ܘܥܠ
Shub:BookGifts ܡܛܠ ܕܡܪܗ̇ ܝܩܪܗ̇ ܘܐܪܚܡܗ̇ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠܗ ܦܓܪܐ ܆ ܟܠ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ܒܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܕܢܝܚܐ̈ ܘܟܠܐܝܩܪܝܢ̈ . ܝܩܝܪܐ ܥܠ
Shub:BookGifts ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ ܘܕܚܕܪܐ . ܘܐܬܢܟܪܝ ܠܐܬܪܗ . ܟܠ ܇ ܘܗ̇ܘܐ ܐܒܐ ܬܪܝܢܐ ܠܥܠܡܐ . ܐܫܬܡܥ ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܆ ܘܩܒܠ
Shub:BookGifts ܒܝ̣ܫܢ̈ ܙܟܘ . ܟܕ ܐܚܙܘ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܬܢܨܚܘ ܘܒܗܘܢ ܕܡܝܘ . ܟܠ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܠܦܢܐ̈ ܘܡܠܘܟܐ̈ . ܠܟܠ ܣܟܠܘܢ̈ ܥܡ
Shub:BookGifts ܡܕܡ ܕܒܗ ⁶⁸ܕܫܦܝܪ ܐܚܘܕ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܟ ܆ ܒܟܠܗ̇ ܡܓܪܬ ܟܠ ܪܘܚܐ ܦܪܢܣ ܚܟܡܬܗ ܘܐܠܦ ܥܠ ܝܬܗ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ :
Shub:BookGifts ܕܒܝܫ . ܠܐ ܢܒܐܫ ܕܠܐ ܢܬܒܐܫ ܠܢ . ܗ̇ܢܘ ܓܝܪ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܓܪܬ ܟܠ . . ܐܢ ܐܠܗܐ ܚܠܦܝܢ ܡ̇ܢܘ ܕܠܩܘܒܠܢ . ⁶⁹ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܫܘܕܢ ܡܢ
Shub:BookGifts ܕܐܝܬ ܠܗ . ܠܐ ܟܠܐ ܡܢܝ ܡܕܡ X XX ܐܠܐ ܐܢ ܠܟܝ ܕܐܢܬܬܗ ܐܢܬܝ . ܟܠ ܒܠܐ : ܐܠܐ ܡܬܗܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̇ ܟܕ ܐܡܕ̇ ܗܐ ܡܪܝ ܐܫܠܛܢܝ ܥܠ
Shub:BookGifts ܡܘܫܚܢ̈ ܘܟܠ ܚܟܡܢ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܫܒܐ ܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܠܡܫܡܥܬܗ ܟܠ . ܥܡ ܙܒܢܐ̈ ܘܠܦܘܬ ܦܪܨܘܦܐ̈ . ܟܕ ܡܬܢܚܬ ܘܡܙܥܪ ܪܒܘܬܗ ܥܡ