simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܟܡܐ ܟܝܬ ܚܝܠܬܢ ܕܡܗ ܕܝܚܝܕܟ ܕܢܟܠܐ ܪܣܣܗ ܡܡܘܠܢ ܕܗܐ ܟܠ ܐܬ̇ܪܥܡ ܕܕܡܐ ܡܚܝܠܐ ܕܪܣܣ ܢܘܚ XX ܟܠ̣ܐ ܪܘܓܙܐ ܒܟܠ ܕܪ ܡܢ
Eph:madCarNis ܡܚܫܘܠܝܢ̈ ܘܝܗܒܬ ܛܘܒܐ ܠܟܘܝܠܐ ܕܠܗ̇ ܓܠܠܐ̈ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ¹[ܕܡܝܐ̈ XX ܩܫܬܟ ܬܟܠܐ ܡܡܘܠ ܡܛܪܐ [28] ܗ 3ܗܐ ܫܓܫܘܢܝ
Eph:madCarNis ܙܘܓܝܢ̈ ܡܙܘܓܐ ܩ̇ܕܫ ܙܘܘܓܐ X ܙܝܬܐ ܕܡܫܚܗ ܡܦܨܚ ܐܦܐ̈ ܟܠ ܕܠܐ ܛܡܐܝܗܝ ܢܫܐ̈ X ¹ܩ̇ܕܫܝ ² ܗܘ ܠܚܝܘܬܐ̈ ܕܒܗ̇ ܒܟܘܝܠܐ
Eph:madCarNis ܫܪܟܢܝܢ̈ XX ܕܠܐ ܬܓܙܐ ܐܪܥܐ ܒܪܘܓܙܐ ܥܒ̣ܕ ܚܢܢܟ ܐܪܥܐ ܟܠ ܚܠܦ ܦܓܪܐ̈ [70] ܟ 6ܟܘܝܠܐ ܒܪܚܡܐ̈ ܬܩܢܬ ܕܬܛܪ ܒܗ̇
Eph:madCarNis ܟܐܒܝܗܘܢ̈ ܕܚܕܘܬܗ ܒܠܥܬ ܟܪܝܘܬܐ XX ܘܛ̇ܠܩ ܐܒܠܐ ܟܠ ܒܝܕ ܝܘܢܐ ܝXX ܠܢܣܝܣܐ̈ ܕܐܫܬܢܩܘ ܒܟܠ ܓܠܠܝܢ̈ ܥܠ ܘܪܕܦ
Eph:madCarNis Xܝ ܠܐ ܢܦܠ ܐܝܟ ܒܢܝܢ ܚܠܐ ܕܠܐ ܒܢܝܬ ܝܘܠܦܢܝ ܥܠ ܚܠܐ ܫܘܥܐ ܟܠ ܣ 8ܣ̣ܥܐ ܡܠܐܐ ܘܐܬܛܪܝ ܒܫܘܪܢ ܢܐܚܕܝܘܗܝ ܚܝܠܐ ܣܡ̇ܟ
Eph:madCarNis ܛܘܗܡܝܢ̈ ܪܘܚ ܗܘܐ ܢܘܚ ܒܝܬ ܢܘܚܐ ܕܢܢܝܚ ܡܫܪܝܗ ܐܝܟ ܟܠ XX [126] ܩ 10ܩܕܡ ܪܘܓܙܐ ܥܒܕܬ ܒܝܬ XܘXܦܐ ܘܡܪܕܘ ܗܘܘ ܒܗ
Eph:madCarNis ܕܦܘܡܐ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܟ [13] ܦ 2ܦܪܩܢ ܕܠܐ ܫܘܪܐ ܘܐܠܦ ܟܠ ܛܥܡܘܗ̇ ܒܦܘܪܩܢܢ ܥܠܡܐ̈ ܠܛܝܒܘܬܟ ܥܘܢܝܬܐ : ܡܢ
Eph:madCarNis ܘܚ̇ܘܝ ܕܗܘܝܘ ܟܠ ܦܪܩܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܬܘܒ ܓܠܐ ܕܡܓܢ ܚܢ ܘܐܚܝ ܟܠ ܕܫܘܪܢ ܗܘ X ܦܪܩܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܘܐܘܕܥ ܕܡܠܟܢ ܗܘ ܦܪܩܢ ܒܟܠ ܡܢ
Eph:madCarNis ܦܪܩܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܬܘܒ ܓܠܐ ܕܡܓܢ ܚܢ ܘܐܚܝ ܡܢ ܟܠ ܕܡܫܬܒܗܪ ܟܠ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܘܐܘܕܥ ܕܡܠܟܢ ܗܘ ܦܪܩܢ ܒܟܠ ܡܢ ܟܠ ܘܚ̇ܘܝ ܕܗܘܝܘ
Eph:madCarNis ܕܡܫܬܒܗܪ ܫܩܠܗ ܠܫܘܒܗܪܐ ܘܝܗܒܗ ܠܛܝܒܘܬܗ XX [24] ܪ ܟܠ ܕܗܘܝܘ ܟܠ ܦܪܩܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܬܘܒ ܓܠܐ ܕܡܓܢ ܚܢ ܘܐܚܝ ܡܢ
Eph:madCarNis ܡܢ ܫܠܝ ܦܪܩ ܐܢܘܢ ܐܟܝܠܐ ܠܐܟܘܠܐ̈ [79] 8ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܘ ܟܠ XX ܒܗ̇ܝ ܐܬܐܟܠ ܥܘܠܐ ܘܐܚܝܗ̇ ܒܟܝ ܐܬܐܟܠ ܦܓܪܐ ܚܝܐ ܘܡܚܐ
Eph:madCarNis ⁵ ܘܐܢ ܗܘ ܕܒܣ̣ܐ ܘܐܗܡܝ ܡܣܬܢܐ ܘܡ̇ܪܕ ܟܠ ܒܡܕܡ ܕܪܕܐ ܗܘ ܟܠ ܡܐ ܕܐܣܬܩܠܘ ܐܦܪܓܘ [101] 10ܐܢ ܗܘ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܪܕܐ ܘܡܫܦܪ
Eph:madCarNis ܒܡܕܡ ܕܪܕܐ ܗܘ ܢܐܠܦ ܠܗ̇ܘ ܕܪܕܝܗܝ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܢܗܘ ܕܪܕܐ ܟܠ ܐܢܫܐ ܪܕܐ ܘܡܫܦܪ ܟܠ ⁵ ܘܐܢ ܗܘ ܕܒܣ̣ܐ ܘܐܗܡܝ ܡܣܬܢܐ ܘܡ̇ܪܕ
Eph:madCarNis XXXXXXX X ܝXXXܥܘܢܝܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܕܦܘܡܐ ܠܗ ܫܘܒܝܐ ܟܠ X ·dd ܕܬܘܬ ܢܦܫܐ ܒܩܠܐ ܕܡܢܘ ܕܠܐ . ܢܓܪܓ ܬܪܝܝܬܗ XX ܡܢ
Eph:madCarNis ܕܦܘܡܐ ܠܗ ܫܘܒܝܐ ܠܛܝܒܘܬܟ 7ܩ̇ܒܠ ܓܥܬܝ ¹ܫܒܪܝ̈ ܕܕܟܝܢ ܟܠ ܕܠܐ . ܢܓܪܓ ܬܪܝܝܬܗ XX ܡܢ ܟܠ XXXXXXX X ܝXXXܥܘܢܝܐ ܆ ܡܢ
Eph:madCarNis ܕܡܢ ܟܠ ܢܦܨܐ ܐܢܘܢ X [X6]ܢ 12ܐܓܕܘܠ ܠܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܘܐ̇ܥܒܕ ܟܠ ܒܓܘ ܥܢܟ ܦܥܝܐ ܕܬܡܝܡܐ̈ ܘܩܠܐ ܕܢܩܘܬܐ̈ ܕܩܪܝܢ ܠܪܥܐ
Eph:madCarNis ܢܦܨܐ ܐܢܘܢ X [X6]ܢ 12ܐܓܕܘܠ ܠܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܘܐ̇ܥܒܕ ܟܠܝܠ ܟܠ ܥܢܟ ܦܥܝܐ ܕܬܡܝܡܐ̈ ܘܩܠܐ ܕܢܩܘܬܐ̈ ܕܩܪܝܢ ܠܪܥܐ ܟܠ ܕܡܢ
Eph:madCarNis ܣܥܪܬܢܝ ܒܟܘܪܗܢܝ̈ ܐܓܪܐ ܕܣܡܡܢܝܟ̈ ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܕܐܬܠ X ܟܠ ܬܘܒ ܡܢ ܓܘ ܫܡܘܥܬܐ̈ ܩܠܐ̈ ܕܣܒܪܬܐ̈ [75] ¹6ܐܢܬ ܗܘ ܡܐܣܐ
Eph:madCarNis ܢܪܓܐ ܕܡܚܘ ܗܘܝܘ ܛܥܡ ܚܫܗ [152] ܕܕܒܪ I ܒ ܒܪ ܩܠܗ ܐ 1ܐܪܗܛ ܟܠ ܢܪܓܐ ܘܦܣܩ ܘܦܣܩܗ ܠܦܠܚܐ ܦܣܩܐ ܠܐܝܠܢܐ̈ ܘܚܫܐ ܠܦܠܚܐ