simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܣܡܟܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܫܠܝܐ ܥܪܦܠܐ̈ ܟܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩܦܝܢ ܆ ¹⁷ܐܠܐ ܢܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܡܣܝܒܪܘ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ XX ܘܐܬܕܡܐ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ²²ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ
DadQaṭ:ComAscet ܗܘ̇ܐ ܡܕܝܢ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ³ܬܗܘܐ ܠܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ̣ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܐܒ̇ܐ ܡܩܪܝܣ : ܕܡܫܝܚܐ ܠܟܠ ܕܡܗܝܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܟܠܗ̣ ܠܐ ܥܡ ܐܡܗ ܘܠܐ ܥܡ ܚܬܗ̣ O⬩ܘܠܐ ܥܡ ܥܠܡܝܬܐ̈ ⁵ܘܠܐ Xܢ ܟܠ ܥܡ ܛܠܝܐ . ܠܝܚܝܕܝܐ ܠܐ ܡܦܣ ܠܗ ܠܡܐܟܠ ܘܠܡܫܬܐ ܥܡ ܐܢܬܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܗܝܢܬܐ̣̈ ܒܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܫܩܝܐ ܕܡܝܐ̣̈ ܟܠ ܦܓܪܢܝܐ̈ : ܒܨܘܡܐ ܪܡܫܝܐ ܘܐܡܝܢܐ̣ ܒܢܙܝܪܘܬܐ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܗܝܢܬܐ̣̈ ܒܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܫܩܝܐ ܕܡܝܐ̣̈ ܟܠ ܦܓܪܢܝܐ̈ : ܒܨܘܡܐ ܪܡܫܝܐ ܘܐܡܝܢܐ̣ ܒܢܙܝܪܘܬܐ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ : ܕܠܐ ܬܪܚܡ ܪܫܢܘܬܐ ܟܠ ܟܠܗ . ܟܠ ܐܦ ܕܐܣܠܝܗ̇ ܇ ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ ܘܟܕܘ̣ ܐܠܐ ܐܘܣܦ
DadQaṭ:ComAscet ܟܠܗ . ⁴ܫܠܡ X ܡܐܡܪܐ ܕܙܘܗܪܐ̈ . ⁵ ܬܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ : ܥܠ ܟܠ ܐܠܐ ܐܘܣܦ ܟܠ ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ : ܕܠܐ ܬܪܚܡ ܪܫܢܘܬܐ
DadQaṭ:ComAscet ܥܒ̇ܕܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܟܕ ܡܘܕܥ ܠܘܩܕܡ ܕܡܢܐ X ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܟܕ ܕܝܠܗ . ¹ܝX 1ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܡܠܦ ܩܕܝܫܐ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ
DadQaṭ:ComAscet ܦܪܘܣ ܠܪܥܝܢܐ̣ ܡܛܠ ܦܗܝܐ ܕܡܕܥܐ ܇ ܪܥܝܢܐ ܕܝܢ ܦܗܝܐ ܠܐ ܟܠ ⁷ܕܠܒܪ ⁸ܡܬܦܠܚܝܢ ܠܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ X ܡܡܟܟܝܢ̣ ܠܘ ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܟܠܗ̣ ܟܕ ܨܒ̇ܐ X ܕܢܩܝܡ ܨܒܝܢܗ ܘܢܙܟܐ . ܫܘܥܒܕܐ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ⁷ܒܨܝܪܐ ܘܙܥܘܪܐ ⁸ܕܟܠܢܫ . ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܥܡ ܐܢܫ
DadQaṭ:ComAscet ܡܘܗܒܢ̣̈ ܐܝܬܝܗ̇ ¹⁷ܕܝܢ ܒܘܣܡܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܚܘܒܐ XX ¹⁸ ܟܠ ܠܚܙܬܗ ܘܠܚܘܒܗ ܆ ܠܗܠܝܢ ܝ̇ܗܒ ܡܪܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܦܘܩܕܢܝܢ̣̈ ܠܐ ܓܝܪ ¹⁴ܡ̇ܨܐ ܕܢܕܟܐ ܠܒܗ X ܡܢ ¹⁵ܚܘܫܒܐ̈ ܟܠ ܘܠܐ ܩܛܝܢ ܆ ܗܢܐ ܐܢ ܡܪܚܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ¹³ܣܢܝܬܐ̈ ܘܦ̇ܠܚ
DadQaṭ:ComAscet ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܟ ܆ ܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܡܘܟܟܐ ܘܠܒܐ ܬܒܝܪܐ̣ ܟܠ ܒܨܒܝܢܟ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̣ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܫܝܛܐ ܘܠܐ ܚܫܝܒܐ
DadQaṭ:ComAscet ܟܠܗ ܇ ܗܟܢܐ ܘܠܡܫܡܥܬܟ ⁷ ܛܪ ܒܙܗܝܪܘ ܘܠܐ ܬܨܘܬ ܠܐܝܠܝܢ ܟܠ ܥܠ ܐܢܫ ܒܨܥܪܐ̈ ⁸ܘܒܨܘܚܝܬܐ̈ ܐܘ ²⁰ ܒܡܠܬܐ ܕܡܥܝܩܐ
DadQaṭ:ComAscet ܟܠܗ̣ ܐܠܐ ܐܪܟܢ ܪܫܟ ܩܕܡܘܗܝ ܒܡܘܟܟܐ ܘܫܐܠ ܡܢܗ ܫܘܒܩܢܐ ܇ ܟܠ ܇ ܐܦܢ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ X ܢܣܒܠܟ ܠܐ ܬܦܪܥܝܘܗܝ
DadQaṭ:ComAscet ܒܝܫܬܐ̣ ⁴ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ ⁵ܒܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܢ ܇ ܟܠ ܦܠܚܝܢܢ ܛܒܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܠܥܒ̇ܕܢ ܫܠܡܐ ³ܕܠܐ
DadQaṭ:ComAscet ܥ̇ܒܕܐ̈ ⁸ܕܝܠܢ ܇ ܒܝܫܐ̈ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܡܪܚܡܢܐ̈ . ܟܠ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܢ ܇ ܡܢܣܝܢ X ܠܢ ܓܝܪ ܒܟܠܗܝܢ ܘܡܥܩܒܝܢ ⁷
DadQaṭ:ComAscet ܥܘܗܕܢ ܘܡܪܢܝܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܐܢ ܡܘܬܪܢܐ ܢܗܘܐ ܘܐܢ ܟܠ . ²² X ܨܘܡܐ ܕܝܢ ²³ܕܕܘܒܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܢܘ : ܚܣܝܠܘܬܐ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ³⁸ܒܪܝܬܐ ܆ O⬩ܗܕܐ ܗܝ ܕܬܥܨܐ ܢܦܫܟ ܒܬܟܬܘܫܐ ܘܬܫܒܘܩ ܟܠ ܕܝܢ ³⁸ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܐܬܚܦܛ ܒܐܓܘܢܐ X ܘܩܢܝ ܡܪܚܡܘܬܐ ³⁷ ܨܝܕ