simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ : ܫܐܝܠܝܗܝ ܟܠ ܟܕ ܡܣܬܓܦܐ ܗܝܡܢܬܐ ¹ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . X ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܚܪܢܐ . . X
ChalcedWrit ܆ ܩܡܬ ܗ̇ܝ ܕܡܬܒܥܝܐ . X ܬܘܒ . ܫܘܐܠܐ̈ ܕܠܘܩܒܠ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܘܐܓܢ ܒܢ ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
ChalcedWrit ܟܝܢܐ ܕܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܦܪܝܫܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܐܢ ܟܠ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܩܝܡܐ : ܗܒܘ ܙܟܘܬܐ ܠܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ . . 13ܬܘܒ .
ChalcedWrit ܟܝܢܐ ܕܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܦܪܝܫܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܐܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܦ ܠܐ ܕܝܠܢ . . ܟܝܢܝܢ̈ XX . ¹ . XX
ChalcedWrit ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܕܡܢܟܘܢ ܡܬܬܘܕܐ :
ChalcedWrit ܦܪܘܣ ܡܛܠ ܕܕܝܠܝܬܐ̈ ܟܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܐܢܫܘܬܐ X ܟܠ ܡܨܝܢ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܕܚܕ : ܕܬܪܝܢ̈ ܡܢ
ChalcedWrit ܦܪܘܣ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܡܫܬܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܘܕܝܢ ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܚ̇ܒܫ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܚܕ ܆ ܠܚܕ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܦܪܘܣ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ X XX ܐܢܬܘܢ ܆ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܟܠ : | ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܒܩܘܛܪܓܐ ܕܝܠܟܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܣܚܦܬܘܢ ܘܡܢ
ChalcedWrit . ܘܚܘܝܕܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐ . ܡܪܝܢ ܚܢܢ ܗܢܘ ܘܠܘ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܗܘܘ . ܟܠ ܠܩܢܘܡܗ ܘܐܬܚܠܛ ܒܗܐܝܟ ܕܫܦ̣ܪ ܠܨܒܝܢܗ ܘܠܚܝܠܗ ܡܫܟܚ
ChalcedWrit ܦܪܘܣ ܐܘ ܓܠܝܐܝܬ ܟܦܘܪܘ ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܘܚܠܦܐ ܣܛܪ ܟܠ ܠܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐܝܬ ܡܟܢ ܫܘܚܠܦܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܚܘܡܐ ܘܡܠܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܟܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܫܘܚܠܦܐܐܘ ܟܠ ܗ̣ܘܕܕܠܐܒܘܠܒܠܐ ܩܘܝܘܟܝܢܐܒܚܕܝܘܬܐ̈ X 26 ܘܟܬ̣ܪ
ChalcedWrit ܦܪܘܣ . . X ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܟܬܪ ܟܠ ܘܚܕ ܒܗܕܐ ܠܐ ܗܘܝܢ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܫܬܡܗܝܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܒܐ ܕܟܝܢܐ . ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܦܫܘ ܆ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܠܗ̇
ChalcedWrit ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒܠ ܝ XX9 ܗ̣ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܚܝܕ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܡܬܚܝܕܝܢ ܆ ܢܦܠܝܢ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܪܫܐ̈ ܕܣ̣ܡ .
ChalcedWrit ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܐܣܦܪܗ . ܫܠܡܘ . ܬܘܒ ܟܠ ܐܦ ܒܣܪܐ . X 39ܬܚܘܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ . ܫܡܫܐ ܘܢܘܗܪܗ : ܠܘ ܕܝܢ X
ChalcedWrit ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܩܢܝܐ ܐܠܗܘܬܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܐܦ ܕܒܣܪܐ ܕܝܠܗ̇ . ܟܠ ܠܗܟܝܢܐܝܬ ܘܩܢܘܡܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ .
ChalcedWrit ܆ ܩܡܬ ܗ̇ܝ ܕܡܬܒܥܝܐ . . X ܬܘܒ ܠܩܘܒܠܗܘܢ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܟܠ ܝ XXX ܘܐܓܢ ܒܢ : ܘܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
ChalcedWrit ܡܕܡ : ܗ̣ܘ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܐܘ ܐܚܪܢܐ . ܘܐܢ ܐܚܪܢܐ : ܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܡ̣ܪ ܘܐܠܦ . . 6ܘܬܘܒ ܡܫܝܚܐ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
ChalcedWrit ܦܪܘܣ ܐܝܟ ܕܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܫܠܡ . ddXX X11dd 5X . ܟܠ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܝܐ : ܫܦܝܕ̇ ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܩܢܘܡܝܐ : ܩܢܝܢܝܐ ܡܢ