simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrHex ܕܘܟ ܬܗܘܐܚܙܝܬܐܕܢܦܫܗ̇ܕܬܪܥܝܬܐܕܫܘܝܐ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܒܥܡܠܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܘܒܒܘܚܪܝܐ ܕܫܦܝܪܬܐ̈ . ܕܐܝܟ ܕܡܢ
Basil:SyrHex ܐܢܫ ܐܬܣܝܡܬ ܚܙܬܐ ܕܥܒܝܕܘܬܗ . ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܘܒܗ ܗܘ ܟܠ ܘܡܛܘܠ ܕܢܬܝܕܥ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܒܪܝܐ ܗܘ ܒܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܩܕܡ
Basil:SyrHex ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܗ . ܠܫܡܝܐ ܕܝܢ ܩ̇ܫܫ ܒܬܫܥܝܬܐ . ܘܣܡ ܟܠ ܪܝܫܝܢ̈ ܕܗܘܘ . 2ܒܗܘܢ ܐܣܢ ܣܡ ܬܩܢܐܝܬ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ
Basil:SyrHex ܡܕܡ ܘܚܒܝܟ . ܘܒܗ̇ ܒܐܪܥܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܘ ܟܕ ܬܐܠܦ . ܡܝܐ̈ ܟܠ ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܩܕܡܐܝܬ . ܕܒܟܠܡܕܡ ܡܚܠܛ ܗܘ 20
Basil:SyrHex ܐܡܬܝ ܕܡܩܒܠܐ ܐܪܥܐ ܪܛܝܒܘܬܐ . ܘܫܚܝܢܘܬܗ ܕܫܡܫܐ ܗܘܝܐ ܟܠ . ܘܐܦ ܐܐܪ ܬܘܒ ܒܗ̇ ܒܐܪܥܐ ܡܚܠܛ . ܘܡܢܗ̇ ܓܕܐ ܠܡܣܩ .
Basil:SyrHex ܕܘܟ . ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܠܕܘܟ ܬܨܛܠܐ . ܘܗ̣ܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܝܡܐ . ܟܠ ܕܒܡܨܥܬܐ ܗܝ ܗ̣ܝ ܠܒܝܟܐ . ܘܡܛܠ ܠܡ ܕܫܘܝܐ ܗܝ ܟܠܗ̇ ܡܢ
Basil:SyrHex ܫܘܦܪܝܢ̈ ܢܣܬܟܠ ܒܝܕܥܬܢ . ܘܡܢ ܪܒܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܓܘܫܡܐ̈ ܟܠ ܕܒܪܝܬܗ . ܘܡܢ ܫܘܦܪܐ ܕܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܠܗ̇ܘ ܡܥܠܝ ܡܢ
Basil:SyrHex ܟܠܗ ܥܠ ܟܝܢܗܝܢ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܬܒܪܝ . ܐܠܐ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܟܠ . ܕܢܬܝܕܥ ܕܐܝܟܢ ܗܘ . ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܕܪܟܝܢ ܚܢܢ ܕܢܩܘܡ
Basil:SyrHex ܐܘܡܢܘܬܐ . ܕܐܝܬ ܡܢ ܨܒܘܬܐ ܗܘ ܕܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܫܟܝܚܐ ܡܩܝܡܐ ܟܠ . 25ܕܐܦ ܥܠ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܣܒܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܠܘܬܢ
Basil:SyrHex ܓܒܝܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܓܘܗ̇ ܝܬܝܪܐ ܠܒܘܗܪܐ ܕܢܘܗܪܐ . ܟܠ ܬܩܝܠܐ . ܘܩܝܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܚܕܪܝܗ̇ . ܟܕ ܪܨܦ ³ܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܢ
Basil:SyrHex ܠܒܝܟܝܢ ܗܘܘ . 6ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ . ܕܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܒܢܩܦܗ̇ . ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܐܡܝܕ̇ ܕܚܫܘܟܐ X2 ܘܡܝܐ̈ ܐܦܝ̈
Basil:SyrHex ܒܬܕܡܘܪܬܐ . ܒܕܢܚܗ ܗܟܝܠ ܕܢܘܗܪܐ ܗܘܐ ܐܐܪ ܕܒܘܣܡܐ . ܟܠ ܕܒܪ ܐܢܫܐ . ܟܡܐ ܙܥܘܪܝܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܥܕܢܝܗ̇̈ ܡܢܗܪ
Basil:SyrHex ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ . ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܫܡܫܐ ܥܠܥܠܡܐ ܟܠ ܫܘܠܡ ܝܘܡܐ ܗܘܐ ܒܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܥܝܢ̈ ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ .
Basil:SyrHex ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܒܥܡܠܐ³ 32ܡܬܩܢܐ . ܒܚܕܘܬܐ ܡܬܩܒܠ ܘܙܗܝܪܐܝܬ ܟܠ ܪܘܫܡܐ ܓܝܪ ܘܐܬܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܥܠ ܒܪܗ ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ ܒܟܣܝܘܬܢ .
Basil:SyrHex ܡܕܡ ܕܩܠܝܠ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܙܘܥܘܗܝ̈ . ܠܐ ܚܙܝܬ ܟܠ ܗܘ ܥܒܕܗܝܢ ܒܩܠܝܠܘܬܗ . ܟܕ X ܩܠܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪܡܙܘܗܝ̈ ܡܢ
Basil:SyrHex ܩܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܬܩܢ ܠܙܡܪܐ . ܘܡܐ ܕܫܪܝܢ ܕܢܬܒܥ ܐܢܘܢ ܫܪܪܗ ܟܠ ܘܩܠܐ ܥܫܝܢܐ ܝܗܒܝܢ . ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܒܣܝܡ ܘܗܢܝ ܩܠܗܘܢ . ܡܢ
Basil:SyrHex ܕܘܟ . ܘܐܓܪܐ ܕܬܛܠܝܠܗܘܢ ܡܢ ܠܒܪ ܩܐܡ ܒܫܘܝܘܬܐ ܘܒܐܬܪܐ ܟܠ 25ܡܐ ܕܚܙܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܒܢܘܬܐ̈ ܡܣܩܢ ܡܢ ܓܘ ܒܟܦܦܐ̈ ܕܡܢ
Basil:SyrHex ܓܒܝܢ̈ ܓܝܪ ܒܓܠܠܐ̈ ܗ̣ܢܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܥܛܦܝܢ ܗܘܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܟܝܠ ܕܠܡܝܐ̈ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܩܝܠ ܗܘܐ ܢܣܝܢܐ ܕܡܪܕܝܬܐ . ܡܢ
Basil:SyrHex ܕܘܟ ܠܚܕ ܟܢܘܫܝܐܕܚܕܐܬܪܐ . ܘܠܐܐܢܫ ܢܐܡܕ̇ ܟܠ ܐܣܬܦܩܘ ܒܚܕܐ ܡܪܡܝܬܐ ܕܚܕ ܚܐܦܐ . ܟܕ ܨܝܒܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ
Basil:SyrHex ܕܘܟ ܘܕܡܢ ܥܘܡܩܐ ܪܘܪܒܐ̈ . ܐܝܟܐ ܫܪܟܘ ܟܕ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܟܠ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ . X ܘܟܒܪ ܐܢܫ ܢܐܡܕ̇ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܕܡܢ