simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܕܡܕܡ ܡܢܗ ⁴⁷ܡܬܬܩܢ ܝ X54ܐܬܐܡܪܬ ܡܢ |ܚܟܡܬܐ ܟܠ ܣ̣ܡܘ ܐܢܝܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܬܝܗܒܢ̈ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡܢܗ ⁴⁶ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܒܛܟܣܗ ܘܒܫܘܦܪܗ . ܘܥܒܕ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠ ܒܪܡܙܐ ܕܚܟܡܬܗ ܟܠ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܩܪܐ ܠܕܪܐ̈ 15ܡܢ ܪܫܝܬܐ . ܘܗܢܘX ⁹ܕܐܩܝܡ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܐܬ̣ܬܟܝܠܘ ܡܝܐ̈ ܒܫܘܥܠܗ· ܘܩܒܠܬ 20ܫܡܝܐ ܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܕܢܒܝܘܬܐ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܗܕܡܐ̈ ܝܗܒܬ ܒܐܣܟܡܐ ܥܠ ܐܚܝ̣ܕ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܚܝܐ̈ ܕܟܠ . Xܡܝܢܒ : Xܡܝܢܒ Xܡܝܢܒ XX XܩܩXܡܝܝܢ ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬܐ ܕܢܗܘܘܢ ܗܢ̇ܘܢX ¹ܕܗ̣ܘܘ . ܘܒܐܝܕܗ ܩܐܡ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܢܗ . ܘܟܠ ܒܐܝܕܗ ܘܟܠ ܠܘܬܗ ܗ̇ܦܟ . ¹⁰¹ܘܨܒܝܢܗ ܟܠ ܘܡܛܠܬܗ ܕܗ̣ܘܝ ܘܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܬܓܡܪܢ . ܘܒܗ ܫ̇ܩܠܢ ܫܘܠܡܐ·
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܕܥܕܬܐ· |ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܐܡܝܪܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܕܟܠܢ ܟܠ ¹¹²ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܠܦܢ ܡܢ ܫܠܝܚܐ . ܕܗܘܝܘ ܠܡ ܪܫܐ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ ܕܐܝܬ ܕܡܝܬܪ ܐܘ ܕܒܨܝܕ̇ ܫܘܚܠܦܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܒܟܝܢܐ ܟܠ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ¹²⁹ܕܩܠܐ̈ . ¹³⁰ܐܠܘ ܓܝܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܟܝܢܝܢ̈ . ܕܠܝܬ ܠܠܐ ܡܫܘܚܬܗ ܡܫܘܚܬܐ . ܕܡ̇ܪܝܕ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܪܐ ܕܡܢ ܐܒܐ . ܟܡܐ ܗܘ ܢܐܡܪܝܗ̇ ܠܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܪܝܢ̈ ܪܘܡܐ ܕܥܘܩܒܗ . 10ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܫܪܝܪܬܐ ܩܠܗ ܟܠ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܕܠܝܬ ܠܠܐ ܡܫܘܚܬܗ ܡܫܘܚܬܐ . ܕܡ̇ܪܝܕ ܗ̣ܘ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܟܡܐ 62X | ܗܟܝܠ ܕܬ̇ܠܐܐ ܢܦܫܟ ܒܪܗܛܐ ܕܙܘܥܝܟ̈ . ܘܟܠ ܟܡܐ ܟܠ ܘܒܗܕܐ ܕܒܪܫܝܬ ܟܘܠ ܦܗ̣ܝܝܢ̈ ܒܗ̇ ܡܣ̇ܬܝܟܝܢ ܘܬ̇ܚܒܝܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܡ̣ܠܐ . ܘܒܟܠ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܗ ܡܣܬܝܟ ܟܠ . ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬ ܟܠ ܚܠܝܡܐ̈ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܕܠܐ 5 ܢܟܪܙܘܢ ¹⁶⁵ܕܡܢ ܐܠܗܐ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬ ܢܒܢܐ ܥܠ ܬܪܥܝܬܗܘܢX ¹ܠܐ ܡܝܬܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܟܠ ¹⁶⁵ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̣ܠܐ . ܘܒܟܠ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܗ ܡܣܬܝܟ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܕܘܟܬܐ ܡܪܝܡܬܐ ܝܗ̇ܒ ܠܐܒܐ ܒܐܬܐ ܕܡܘܬܒܐ . X ܟܠ 20 ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܠܘܬܐܒܐ ܡܡܛܐ ܠܗܝܢ ܒܨܥܪܐ ܒܟܘܠܦܘܪܣܝܢ̈ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܟܠܗ ܘܠܐ ܩܪܝܒܐ ܠܗ . ܡܛܘܠ ܕܣܗܕܘܬܐ ܠܡ ܐܝܬ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܟܠ ܓܝܪ ܕܥܡܗ . X6 25ܠܡ ܢܬܐܡܪ ܘܢܬ̇ܚܫܒ . ܣܓܝ ܪܚܝܩ ܡܢ ܗܕܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܫܡܗܝܢ̈ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . ܘܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܟܠ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܝܗܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܝܬܝܪ ܗܘ ܘܡܥܠܝ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc 10 ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ . ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܐܢܘܢ . ܘܕܐܝܠܝܢ ܟܠ ܒܟܝܢܗܘܢ . ܒܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܕܒܫܡܗ ܠܡ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܟܠ ܐܢܫ . ܒܗ ܗܘ ܓܝܪ ܒܒܪܗ ܥ̇ܒܕ ܟܘܠ ܘܣ̇ܥܪ ܟܠ . ܘܡ̇ܦܢܐ ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܐܒܐ 10ܒܒܪܗ . ܝ̇ܗܒ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܡ̇ܦܢܐ ܠܟܠ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܗ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܟܠ . ܝ̇ܗܒ ܟܠ ܠܟܠ ܐܢܫ . ܒܗ ܗܘ ܓܝܪ ܒܒܪܗ ܥ̇ܒܕ ܟܘܠ ܘܣ̇ܥܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܗ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܗܕܐ ܒܪܝܬܐ ܟܠ ܐܢܫ . ܒܗ ܗܘ ܓܝܪ ܒܒܪܗ ܥ̇ܒܕ ܟܘܠ ܘܣ̇ܥܪ ܟܠ . ܘܡ̇ܦܢܐ ܠܟܠ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ . 15 ܐܢ ܓܝܪ ܠܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܟܝܢܗܘܢ ܐܦ ܠܐ ܟܠ ܨܝܕ ܒܪܐ ܒܟܠܡܕܡ ܠܐܒܘܗܝ ܡܬܕܡܐ ܗܘܐ . ܘܒܕܡܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ