simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:ComMyron ܚܫܝܢ̈ ܐܢܗܘ ܕܨ̇ܒܐ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ [Ch . 1] ܕܡ̇ܢܘ ܐܠܦ ܟܠ ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘܘ . ܪܐܙܐ ܕܟܠ ܕܒܗܢܐ ܡܫܚܐ ܡܬܡܫܚ ܡܡܠܟ ܥܠ
BarKepha:ComMyron ܡܫܚܐ ܗܟܝܠ ܕܡ̇ܪܟܒ ܡܢ ܥܩܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܐ̈ ܟܠ ܕܒܝܘܢܝܐ ܠܡ . ܬܪܬܝܢ̈ ܡܫܘܕܥ . ܒܣܝܡܘܬ ܪܝܚܐ ܘܗܪܘܡܐ̈ .
BarKepha:ComMyron ܟܡܐ ܕܒܡܐܢܐ ܣܝܡ ܘܡܚܦܝ ܘܡܟܣܝ ܦܘܡܗ ܠܐ ܝܕܝܥ ܘܠܐ ܓܠܐ ܟܕ ܟܠ ܘܓܢܝܙܘܬܗ ܘܝܕܝܥܘܬܗ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܡܘܪܘܢ
BarKepha:ComMyron ܟܡܐ ܕܒܥܘܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܢܝܙ ܗܘܐ ܘܟܣܐ ܘܡܚܦܝ ܟܠ ܐܚܪܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܗܘ̇ ܪܝܚܐ ܕܝ̇ܗܒ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ .
BarKepha:ComMyron ܐܝܬܘܗܝ . ܘܕܘܝܕ ܡܙܡܪܢܐ ܐܡܼܪ ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܪܟܝܒ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ . ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܐܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܥܠ ܟܢ
BarKepha:ComMyron ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܡܫܚ ܡܢܗ . ܒܬܠܬܐ ܓܝܪ ܨܠܝܒܐ̈ ܟܠ . ܕܟܠ ܕܢܩܕܫ ܠܡܘܪܘܢ ܩܕܝܫܐ . ܘܠܟܠ ܕܒܗ ܡܬܡܫܚ .
BarKepha:ComMyron . ܡܛܠ ܕܒܢܦܫܬܐ̈ ܕܝܢ ܡܗܝܡ݂ܢܬܐ̈ ܘܫܦܝܪܬ ܕܚܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܐܢ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
BarKepha:ComMyron ܗܿܘܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܢܐܬܪ . ܘܠܡܪܥܝ̈ ܒܚܛܝܬܐ ܐܚܠܡ . ܟܠ ܡܥܕܪ . ܘܠܚܒܪܬܐ̈ ܡܐܣܐ ܘܠܩܫܝܘܬܐ ܡܪܟܟ . ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܥܡ
BarKepha:ComMyron ܩܘܡܢ̈ ܘܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ . ܛܒ ܟܠ ܡܕܡ ܚܫܚ . ܠܛܠܝܘܬܐ ܚܬܡܐ ܗܘܐ ܟܠ . ܐܬܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ . ܘܡܥܝܢܐ ܕܒܘܪܟܬܐ̈ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܥܡ
BarKepha:ComMyron ܡܕܡ ܚܫܚ . ܠܛܠܝܘܬܐ ܚܬܡܐ ܗܘܐ . ܠܣܝܒܘܬܐ ܟܠܝܠܐ ܕܐܝܩܪܐ ܟܠ ܕܒܘܪܟܬܐ̈ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܥܡ ܟܠ ܩܘܡܢ̈ ܘܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ . ܛܒ
BarKepha:ComMyron ܐܝܬܘܗܝ ܠܙܗܝܪܘܬܐ ܟܕ ܗܟܝܠ ܚܝܠܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܚܙܝܢܢ ܟܠ ܗܠܝܢ . ܠܘܝܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܝܿܗܒ . ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܚܝܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ