simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:CelebNat ܢܫܡܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ : ܐܠܘܨ ܐܢܘܢ ܘܚܪܘܒ ܐܢܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܟܠ ܫܠܡܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܥܢܘܢ ܫܠܡܐ ܘܢܦܬܚܘܢ ܠܟ : ܠܐ ܬܘܒܕ ܡܢܗܘܢ
BarKepha:CelebNat : ܒܥܘܪܙܠܐ ܕܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ . 7 . 3 ܩܕܡܝܬ ܗܟܝܠ ܢܫܐܠ ܟܠ ܕܢܩܦܢ̈ ܠܝܠܕܐ ܢܬܥܖܙܠܢ̈ ܇ ܘܬܨܛܐܐ ܗ̇ܝ ܕܟܝܘܬܐ ܡܕܟܝܬ
BarKepha:CelebNat ܕܥܒܕ . ܘܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ : ܘܟܠ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܗ̇ܘ : ܘܚܘܫܒܐ ܟܠ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ : ܘܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܪ : ܕܚܙܐ ܐܠܗܐ
BarKepha:CelebNat ܠܝܠܕܐ ܐܢܫܝܐ ܇ ܒܝܕ ܦܓܪܗ ܐܝܬ ܫܟܝܪܘܬܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܛܒ ܦܐܝܐ ܟܠ ܫܟܝܪܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬ . ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ
BarKepha:CelebNat ܛܒܬܐ ܦܐܝܐ ܠܡܥܒܕ : ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܢ ܗܘ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܗܠܝܢ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܦ ܛܒ ܦܐܝܐ ܘܛܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . 7 . 5 ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ
BarKepha:CelebNat ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܥܡܪ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܡܢܝ ܡܠܝܢ ܟܠ ܕܐܠܗܐ : ܒܝܕ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܢܬܛܘܫ . ܐܦ ܓܝܪ ܒܟܠܗ ܗܢܐ
BarKepha:CelebNat . ܘܐܢ ܒܥܡܘܪܝܐ ܕܒܟܠ ܠܐ ܡܬܛܘܫ : ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܪܢܐ ܟܠ ܒܥܡܘܪܝܗ ܕܒܟܠ ܇ ܡܛܠ ܕܡܛܘܫܘܬܐ ܕܢܩܝܦܐ ܠܡܢܘܬܗ̈ ܕܗܢܐ
BarKepha:CelebNat ܐܒܗܘܬܐ ܡܫܬܡܗܐ : ܒܪܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ . ܐܘ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܬܗܘܐ ܟܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܟܝ ܡܫܬܡܗܐ ܗܘܬ ܐܒܗܘܬܐ ܡܟܝܠ : ܟܕ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ