simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܢܝܫܐ ܘܙܘܥܐ ⁷⁴ܡܫܬܟܚ ܕ ܠ̇ܚܡ ܟܠX ⁷ܡܙܡܘܪܐ . ⁷⁰ ܩܦܠܐܘܢ ܟܠ X ܣܘܟܠ ܙܘܡܪܐ . ⁷² ܦܣܘܩܐ ⁷³ܫܒܝܥܝܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ
BarEbr:Ethic ܡܝܬܪܘܬܐ 5ܕܣ̇ܥܪܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ²⁰ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ . ܥܠ ܟܠ ܒܥܠܕܪܐX . ² ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ . ܟܠܗ̇ ܨܠܘܬܐ ܘܬܟܫܦܬܐ ܥܡ
BarEbr:Ethic ܡܪܢܝܬܐ¹⁰¹ܥܠܡܢܝܬܐ . ¹⁰²ܘܐܢ ܠܐ ܢܬ̣ܡܨܐ ܠܐ ܢܬ̣ܦܪܩ . ܟܠ ܕܡܠܝ̈ ܨܠܘܬܗ . ܘܢܩ̣ܕܘܡ ܢܣ̇ܦܩ ܠܒܗܟܕ ܨ̇ܒܐ ܕܢܨ̇ܠܐ ܡܢ
BarEbr:Ethic ܟܝܢ . ܘܥܠܗܕܐ ܐܫܬ̇ܠܛ X ܚܫܐ ܗܢܐ ¹¹⁸ܥܠ ܓܘܐ . ܘܥܛܠ ܟܠ ܗܝ ܛܒ ܘܓܥܝܨܐ . ¹¹⁷ܡܢܟܕܘ ܓ̇ܥܨ ( 16X ) ܡܢ ܫܩܝܗ̇ X1
BarEbr:Ethic . ܘܥܠܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܐܒܐ ܐܘܓܪܝܣ . ܕܣܪܝܩܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܫܪܪܐ ܟܠ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܕܬܩܝܦ ܚܝܠܐXX ¹ܥܙܝܙܐ ܘܕܚܝܠܐ . ܡܪܝܐ ܡܪܐ
BarEbr:Ethic ܥܡܠܝܢ̈ ܡܩܪܒܐ ¹⁸⁰ܠܐܠܗܐ . ܒܗ̇ ܓܝܪ ܡܬܚ̇ܠܛ ܗܘܢܐ ܟܠ . ܢܬܚ̇ܦܛ ܠܡܬܥܢܝܘ ( 18X ) ܒܨܠܘܬܐ ܕܗ̣ܝ ܝܬܝܪ ܡܢ
BarEbr:Ethic ܡܪܡܝܬܐ . ܒܪܟܡܪܝ . ⁰ ܘܒܢܥܡܬܐ ܡܡܫܚܬܐ ܢܙܡܪ . ܟܐܡܬ ܠܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܥܠܡ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ 10ܢܚܬܡ . ܘܒܫܘܪܝ
BarEbr:Ethic ܩܝܢܬܐ . ܐܘ̇ ܡ̣ܢ ܓܓܪܬܐ ܗܝ ܕܦܪܚܬܐ ܕܠܐ ܡܠܝܠܐ . ܟܠ ܬܩܢܐ ܠܐ X ܡܚܝܒܢܝܬܗ ⁷⁰ܗܝ ܕܫܡܘܥܐ . ܘܬܘܒ ⁷¹ܐ̇ܡܪܝܢ .
BarEbr:Ethic ܠܙܬܐ ܗܢܝܢܐ ܬ̇ܩܦ . ²⁷³ ܘܡܢ ܗܪܟܐ . ܪܘܚܬܐ̈ ܦܠܝܚܬܐ̈ ܟܠ ²X¹ܡܒܝܐܐ . ²⁷²ܘܗܟܢܐ ܠܟܠ ܚܫܐ ܒܘܝܐܐ ܢ̇ܩܦ . ܘܒܬܪ
BarEbr:Ethic ܕܠܐ ܨ̇ܐܡ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܟܒܪ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ X ܟܠ ܐܡܪ ܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ . ܕܠܘ ܐܠܨܝܐ ܗܘ . ܘܐܠܐ ܥܕܝܠ ܗܘܐ
BarEbr:Ethic ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܘܘܟܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܘܬܪܢܝ̈ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ . 0 ܟܠ ¹²³ܡܩܢܐ . ܫܠܝܐ ܡܦܪ̈ ܝܕܝܥܐ ¹²⁴ܕܣܘܓܦܢܝX¹²̈
BarEbr:Ethic ܒܪܐܢܫܐ²X⁰ܕܡܠܘܘܐ²X¹ ܡܕܡ . ܘܐܦܢ ܒܨܝܪܐ ܕܠܩܘܝܡܗ ܟܠ ܕܐܝܕܝܐ̈ . ܐܘ̇ ܒܡܡܘܢܐ ܘܩܢܝܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܒܕܓܘܢ
BarEbr:Ethic ܢܒܝܐ ܨܥܝܪ ܒܡܕܝܢܬܗ . ܢܬܒܩܐ ܕܡ ܬܗܘܐ ܠܗ ⁴³ܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܟܠ ܘܐܒܪܟ ܡܒܪܟܢܝܟ̈ ܘܡܠܝܛܢ̇ܝܟ ⁴¹ܐܠܘܛ . ܘܗܘ ⁴²ܬܘܒ . ܐܢ
BarEbr:Ethic ܫܘܢܝܐ ܘܚܙܘܩܝܐ . ⁸³ܐܘ̇ ܡܛܠ ⁸⁴ܩܢܝܢܐ ܕܗܢܝܢܐ 15 ܟܠ ܬܠܝXܝX . ܡXܠ ܦܘܠXܝ̇Ẍ ܕXܟܣܢܝܘܬX ܘܥܠ̇XX . ⁸²̈
BarEbr:Ethic ܕܚܛܝܬ ܠܟX . ¹⁰ܘܢܙܡܪ ܡܙܡܘܪܐ . ܡܐ ܚܒܝܒܝܢ ܡܫܟܢܝܟ̈ ܟܠ ܥܠܬ ܘܩܕܡ ܒܝܡ ¹⁰⁴ܕܝܠܟ ܣܓܕܬ . X ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܚܣܐ ܠܝ