simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:LuqArabs ܐܝܟܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ³⁶ܐܝܠܢܐ ܐܘ̇ ܬܪܥܐ ܐܘ̇ ܩܝܣܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ . ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ³⁴ܡܦܢܝܢܢ . ܐܠܘ ³⁵ܠܩܝܣܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ :
BarṢal:LuqArabs ܕܐܫܬܘܙܒ ܐܢܫ ܡܢ ܠܫܢܗ ܘܐܝܕܗ ܘܦܓܪܗ ܡܫܠܡܢܐ ܗܘ . ܡܕܝܢ ܟܠ ܘܝܘܕܝܐ̈ ܘܣܘܓܐܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ ⁵¹ܠܗܠܝܢ . ܐܢܓܝܪ
BarṢal:LuqArabs ܘܢܬܡܨܐ ܒܚܝܠ ܟܠܐܝܟ ܐܠܗܐ ܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ . X ( X ) X81ܚܘܝ ܟܠ ܕܝܗܒܠܗ ܐܠܗܐ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܚܝܠܗ ܒܪܘܚܐ ܕܩܕܫܐ ܕܢܕܥ