simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ ܂ ܗ̇ ܃ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܬܐܡܪ ܟܠ ܡܐ ܕܠܟ ܂ ܘܐܢ ܝ̇ · ܠܓܒܝܠܬܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܃ ܐܦ ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܝܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪܐ ܐܬ̣ܐ ܠܥܠܡܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܣܛܢܐ ܪܘܚܐ ܡܬܩܪܐ ܂ ܘܡܠܦ ܫܘܩܪܐ ܠܣܓܝܐܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܪܘܚܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܕܡ̣ܛܠܗܢܐ ܣ̇ܢܐ ܠܟܘܢ ܥܠܡܐ ܐܘ ܂ ܟܝܬ ܟܠ ܕܐܬ̣ܐ ܘܥܒ̣ܪ ܒܒܬܘܠܬܐ ܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܕܒܣܝܠܘܢܐ ܬܘܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܕ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܝܕ ܥܡܕܐ ܙܪܥܗ ܒܗ ܡܩܘܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܕܚܛܝܬܐ ܙܪܥܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܕܙ̣ܪܥ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܝ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܕ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܠܘ ܡܛܠ ܕܒܟܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܫ ܟܠ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܝܕ ܥܡܕܐ ܙܪܥܗ ܒܗ ܡܩܘܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܫܘܘܟܢܐ ܕܩܒܠ ܂ ܬܘܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܟ̇ܦܪ ܒܒܪܐ ܐܦܠܐ ܒܐܒܐ ܐܝܬ ܠܗ ܃ ܗ̇ ܂ ܝ- ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܟܠ ܠܝܬ ܃ ܐܦܠܐ ܐܒܐ ܂ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܐ̈ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܘܬ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܣܪ ܘܚܕ ܝܘܡܐ ܠܡܪܝܐ ܐܝܟ ܐܠܦܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܠܦ ܕܠܐ ܝܝ ܟܠ ܛܘܦܢܐ ܫܡ̇ܝܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܘܝ̣ܬ ܂ ܘܒܡܝܐ̈ ܐܒܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܣ̇ܟܠ ܂ ܘܡܥܠܝ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܕܢܬܚܙܐ ܐܠܗܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܟܠ ܠܫܝܘܠ ܘܐܟܪܙܬ̣ ܠܪܘܚܐ̈ ܕܬܡܢ ܂ ܂ ܡܒܥܕܐ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܙ ܝܝ-ܝ ܒܪܢܫܐ ܕܝܠܝܕ ܡ̣ܢ ܒܣܪܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗ̣ܘ ܘܥܡܝ̣ܪܐ ܟܠ ܡܢ ܐܫܥܝܐ ܃ ܡܛܠ ܕܟܠ ܒܣܪ ܐܝܟ ܥܡܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ ܘܟܠ ܫܘܘܟܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܘܗܒܬܐ ܟܠ ܘܐܝܕܐ ܕܦܠ̇ܚܐ ܐܣܛܪܢܝܐ ܐܘ̇ܟܝܬ ܡܬܦܢܩܐ ܡܝܬܬܐ ܟܕ ܚܝܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܘܗܒܬܐ ܛܒ̇ܬܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܘܗܒܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܫܘܘܟܢܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܟܠ ܃ ܘܢܘܗܪܐ̈ ܡܫܡܗ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܘܗܪܐ ܬܪܝܢܐ ܬܘܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܡܝ ܗ̣ܘܘ ܃ ܢܘܗܪܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܟܠ ܝ ܐܠܗܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܘܠܨܢܐ ܘܐܣܘܪܐ̈ ܂ ܡܢ ܕܐܙܠܓ ܥܠܝ ܘܥܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܦXܘX ܚ̇ܝܐ ܘܢܦ̣ܠ ܠܥܠ ܡܢܗ ܂ ܗ̇ ܃ ܢܘܚܡܗ ܕܛܠܝܐ ܡ̇ܝܒܕ ܟܠ ܒܫXܩܐ Xܝܢ XܝXܝ ܂ ܩܫܝܫܐ̈ ܒܗ ܗ̣ܝ ܂ ܗ̇ ܃ ܡܗܝܡܢ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܚܕ ܕܡ ܥ̣ܒܕ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܃ ܘܒܟܠܕܘܟ ܫ̇ܪܐ ܂ ܘܠܥ̇ܠ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܥܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܒܗ ܟܠܢ ܐܝܬܝܢ ܟܠ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܪܝܬܗ̈ ܢܥܩܒܘܢ ܘܢܫܟܚܘܢܝܗܝ ܝ-· ܘܠܐ ܪܚܝܩ ܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܢܫ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܟܕ ܫ̣ܡܥ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܂ ܕܢܕܥ ܕܒܐ ܟܠ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܂ ܕܡܢ̣ܗܝܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܐܬܚܙܝ-ܘ ܠܘܬ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܢܟܠܝܢ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܒܨܢܥܬܐ ܘܒܢܟܠܐ ܡܚܘܐ ܐܣܟܝܡܐ ܟܠ ܘܚ̣ܪ ܒܗ ܂ ܗ̇ ܂ ܥܙܝܙܐܝܬ ܐܡܪ ܠܐܠܘܡܘܣ ܐܘ̇ ܕܡܠ̣ܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܘܐ ܐܟܘܬܗ ܕܠܟܠ ܢܐܬܪ ܃ ܝ- ܚܘܚܝܐܝܬ ܩܒܠ ܠܗ̇ܕܐ ܘܚܠܦ ܟܠ ܕܐܠܘ ܦܐܘܠܘܣ ܡܬܩܪܐ ܗܘ̇ܝܬ ܐܟܘܬܝ ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܕܡ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܙܕܩܐܝܬ ܡܒܚܢ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܂ ܐܝܟ ܛܘܦܣܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܣܦܐ ܠܦܘܬ ܚܝܠܗ ܂ ܠܚܫܚܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܟܠ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܐܢܛܝܟ ܂ ܫܕܪ