simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:FoundSch ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ ܝ ܡܬܥܘܟ ܡܢ ܕܝܠܗ ܀ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܚܟܡܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܝܬܐ . ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ ܚܝܠܗ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ .
BarḤadbš:FoundSch ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܠܬܐ ܛܟܣܐ̈ ܡܬܕܪܟ ܘܡܬܥܩܒ : ܐܘ ܐܝܟ ܛܟܣܐ : ܟܠ ܘܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܢ : ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢX ¹̈ - X X
BarḤadbš:FoundSch ܕܗܘܐ ܒܬܪܬܝܝܗܝܢ̈ : ܒܗ̇ܝ ܕܗܘܐ ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܟܠ ܫܪܝܪܐ : ܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܡܢ ܐܚܪܢܐ ܩܒܠ ܗܘܝܐ : ܘܫܘܐ ܥܡ
BarḤadbš:FoundSch . ܐܝܬܘXܘܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܝܐܝܪ ܆ ܟܕ ܩܢܐ ܟܠ ܘܕܫܘܪܝܐ X ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ³ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܝܕܥܬܐ ܚܟܡܬ
BarḤadbš:FoundSch ܐܘܣܝܐ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܐܘ ܓܫܝܡܬܐ ܗܝ ܐܘ ܠܐ ܓܫܝܡܬܐ ܀ ܘܓܘܫܡܐ ܟܠ ܠܐܕܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܦܠܓ : ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܬܚܘܬܘܗܝ .
BarḤadbš:FoundSch ܘܠܥܠܬܢܐ ܕܡܢ ܥܠܬ ܟܠ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܗ̇ܝ ܟܠ ܐܦ ܗܘ ܠܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܐ ܇ ܘܠܐܝܬ̣ܝܐ ܘܠܕܙܒܢܐ : ܘܠܥܠܬ
BarḤadbš:FoundSch : ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܘܝ ܡܕܡ ܡܝܬܪ : ܟܠ ܇ ܘܠܐܝܬ̣ܝܐ ܘܠܕܙܒܢܐ : ܘܠܥܠܬ ܟܠ ܘܠܥܠܬܢܐ ܕܡܢ ܥܠܬ
BarḤadbš:FoundSch : ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܘܟܕ ܛܒ ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܝ ܡܝܬܪ ܡܢ
BarḤadbš:FoundSch ܕܗܘܐ : ܐܠܐ ܩܒܠ ܥܠܘܘܝ ܕܢܬܐܡܪ ܘܢܬܡܠܠ ܒܡܡܠܐ ܡܟ̇ܒܐ ܟܠ ܀ ܘܟܕ ܛܒ ܗܢܐ ܟܠܗ ܪܡ ܒܟܝܢܗ : ܘܡܥܠܝX ܒܡܪܘܬܗ ܘܦܪܝܫ ܡܢ
BarḤadbš:FoundSch ܕܚܝ ܒܪܢܫܐ XXXX X ܗܘ : ܐܝܟ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܘܦܪܝܬܐ ܘܪܚܫܐ . ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܚܝܐ ܐܝܬܘܗܝX ܘܢܦܫܢܐ ܕܐܝܪܘܬܐ . X ܠܘ ܕܝܢX
BarḤadbš:FoundSch ܕܚܝ ܢܦܫܢܐX ¹ܗܘ : ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܢܨܒܬܐ̈ . ܘܠܐ ܟܠ ܕܟܝܢܐ ܗܘ ܟܠ XXXX X ܗܘ : ܐܝܟ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܘܦܪܝܬܐ ܘܪܚܫܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ
BarḤadbš:FoundSch ܕܟܝܢܐ ܗܘ ܢܦܫܢܐ ܗܘ : ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܗܘܠܝܐ̈ . ܘܠܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܚܝ ܢܦܫܢܐX ¹ܗܘ : ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܢܨܒܬܐ̈ . ܘܠܐ
BarḤadbš:FoundSch ܕܟܝܢܐ ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܗܘ : ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܢܦܫܬܐ̈ ܀ ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܟܠ ܗܘ ܢܦܫܢܐ ܗܘ : ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܗܘܠܝܐ̈ . ܘܠܐ ܬܘܒ
BarḤadbš:FoundSch ܕܐܝܬܘܗܝ : ܐܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܒܪܘܝܐ ܘܒܪܝܬܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܠ ܘܢܦܫܬܐ̈ ܀ ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܡܬܦܠX
BarḤadbš:FoundSch ܕܐܝܬ : ܝ ܒܪܘܡܐ ܐܟܚܕ ܘܒܥܘܡܩܐ : ܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ : ܒܢܘܢܐ̈ ܟܠ ܀ ܘܣܟܐ ܠܡܐܡܪ : ܝܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܟܘܘܢܗX ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ
BarḤadbš:FoundSch ܐܝܟ ܪ ܓܬܗܘܢ : ܘܢܚܘܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܝܒܐ ܕܠܘܬ ܪܒܝܗܘܢ : ܟܠ ܘܢܚܬܘܢ ܠܐܪܥܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܫܠܛܘܬ ܚܐܪܘܬܐ : ܕܢܓܡܪܘܢ
BarḤadbš:FoundSch . ܘܒܦܣܝܩܬܐ̈ : ܠܝܬ ܒXܘܢ ܕܠܐ ܐܝܩܪܐ ܡܕܡ ܝܗܒܠܗ ܒܐܓܪ ܟܠ . ܠܐܚܪܢܐ̈ ܫܡ ܐܪܟܘܣ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܕܡܘܕܥ ܪܫܢܘܬܐ ܕܥܠ
BarḤadbš:FoundSch ܫܘܦܝܢ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ : ܕܢܘܚ ܠܡ ܓܒܪ ܟܠ ܛܥܝܢܪ ܥܠܡܐ : ¹ܘܐܝܬܝܗ ܠܗܕܐ ܦܩܥܬܐ ܪܘܝܚܬܐ ܡܠܝܬ
BarḤadbš:FoundSch ܕܦܩܝܕܝX ܟ̇ܬܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܗܘ ܡܘܫܐ ܡܠܦܢܐ ܫܪܘܝܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܟܠ ܗ̇ܢܘܢ ܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝܢ̈ : ܘܩܒܠܘ ܕܬ̇ܢܝܝܢ ܠܗܘܢ ܘܢܛܪܝܢ
BarḤadbš:FoundSch ܓܒܪ ܚܕܐ ܚܕܐ ܩܪܝ ܘܢܥܒܕ ܠܝܢ ܡܛܠܬܐ . ܘܐܦX ܐܢܬ ܬܐܙܠ ܟܠ ܐܠܝܨ ܗܘ ܠܢ : ³ܐܠܐ ܢܐܙܠ ܠܝܘܪܕܢܢ . ܘܢܦܣܘܩ ܡܝ̣ܢ ܬܡܢ